Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2003-07-21 12:37
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 13:24

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnie,
 • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek)
  (wzór wniosku do pobrania poniżej)

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej gminy.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-12 12:16
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 13:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2003-07-21 12:37

Udostępnianie informacji na wniosek w Urzędzie Gminy Zbójno

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek (patrz wzór wniosku powyżej).
 2. Udostępnianie informacji, o której mowa w punkcie 1, na pisemny wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).
 3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachowanie tego terminu jest niemożliwe, należy obowiązkowo powiadomić w terminie, o którym mowa w punkcie 2, wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 4. Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:
  1. informacja ustna,
  2. wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Urzędu,
  3. wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
  4. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  5. przegranie informacji na dyskietkę lub CD-ROM wnioskodawcy,
 5. Pobiera się od wnioskodawcy opłatę, w przypadku przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, odpowiednio:
  1. za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A4 – 0,50 zł za każdą stronę,
  2. zapisanie informacji na nośniku informatycznym będącym własnością Urzędu: a) na dyskietce 3,5 cala – 2,- zł b) na CD-ROM – 5,- zł
  3. za przesłanie przesyłką pocztową:
   1. kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe, zwiększone o koszt koperty.
 6. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty związanej z udzieleniem informacji. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 7. Opłatę uiszcza się na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Urząd, przez wpłatę do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).
 2. Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek.
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1 ustawy).
 4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-12 12:18
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 13:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-20 09:57:27