Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Jednostki pomocnicze (sołectwa) i sołtysi

Gmina Zbójno dzieli się na 16 sołectw. Sołectwa tworzy się, łączy, dzieli lub znosi w drodze uchwał Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Działania takie, winny uwzględniać uwarunkowania historyczne oraz czynić zadość społeczno – gospodarczemu ich przeznaczeniu. Łączenie, podział lub zniesienie istniejących obecnie sołectw może nastąpić, jeżeli – w wyniku przeprowadzonej konsultacji – pozytywnie wypowiedziała się w tych sprawach co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców zainteresowanych sołectw. Konsultacje w innych sprawach sołectw uważa się za przeprowadzone pozytywnie, jeżeli na Zebraniu wiejskim poświęconym danej sprawie przedstawione zagadnienie uzyskało poparcie zwykłej większości głosów osób obecnych na Zebraniu. Organizację i zakres działania sołectw określa Statut sołectwa. Terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach ustala Rada Gminy, podejmując w tym zakresie uchwałę przed upływem kadencji tych organów. Kadencja organów sołectw trwa cztery lata i kończy się nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy. Nowo wybrani sołtysi oraz członkowie rad sołeckich obejmują swoje funkcje w sposób i w terminach określonych w statutach sołectw. Stali mieszkańcy sołectw, uprawnieni do głosowania, wybierają sołtysów i rady sołeckie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do głosowania stosuje się zasady określone w Statucie Gminy Zbójno dla głosowania tajnego. Rada wyposaża sołectwa w mienie, niezbędne do wykonywania ich zadań. Zakres działania sołectwa, zasady przekazywania przez gminę składników mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego mienia, określa Statut sołectwa. Statut ten określa także organy sołectwa i zakres czynności, jakie mogą one dokonywać samodzielnie względem przekazanego mienia. Rada, w uchwale budżetowej, określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa, w ramach budżetu gminy. Podział i wydatkowanie środków finansowych sołectwa następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego. Dla rozliczenia wydatków, dokonywanych w ramach środków finansowych sołectwa, służą faktury VAT ( inne dokumenty rozliczeniowe), wystawione dla urzędu gminy. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady - na zaproszenie. Na sesjach, które są poświęcone sprawom finansowym sołectw, sołtysom przysługuje prawo składania wniosków, w zakresie przyznania sołectwu środków z budżetu gminy oraz mają oni obowiązek składania radzie informacji o sposobie wykorzystania przyznanych sołectwu w budżecie gminy środków oraz dochodów, uzyskanych z użytkowania mienia komunalnego. W innych sprawach, sołtysom przysługuje prawo głosu w dyskusji poświęconej zagadnieniom, będących przedmiotem rozpatrzenia przez Radę. Przewodniczący Rady powiadamia sołtysów o sesjach Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, określony Statutem Gminy Zbójna.

Lista Sołectw i Sołtysów

L.p.

Sołtys

Sołectwo

1.

Jurkiewicz Waldemar

Adamki 

2.

 Kiełkowski Jacek

 Ciepień

3.

 Edyta Bolewska

 Działyń

4.

Kubik Marzena

Klonowo

5.

Czajkowski Paweł

Łukaszewo

6.

Rakoczy Elżbieta

Obory

7.

Matyjasik Andrzej

Podolina

8.

Trokowski Paweł

Rembiocha

9.

Lazarowska Sławomira

Rudusk

10.

Kierkowski Kazimierz

Ruże 

11.

Dylewska Magdalena

Sitno

12.

Ziółkowski Jerzy

Wielgie

13.

Kujawska Ewelina

Wojnowo

14.

Ciechacki Bronisław

Zbójenko

15.

Zglenicki Michał

Zbójno

16.

Gumińska Krystyna

Zosin

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2006-06-12 12:11
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11981
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-06 14:13:35