Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Cele i zadania GOPS

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz zapobieganie sytuacjom wykluczenia społecznego przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 3. Wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
 4. Ośrodek, wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej , kieruje się ustaleniami Wójta.

Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 4. realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych poprzez Ośrodek należy:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej oceny zasobów pomocy społecznej,
 3. sporządzanie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 4. udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 10. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
 11. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką , ojcem lub rodzeństwem,
 12. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 13. świadczenie pracy socjalnej,
 14. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 15. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 16. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 17. dożywianie dzieci,
 18. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 19. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 20. udzielanie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 21. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Do pozostałych zadań własnych gminy realizowanych poprzez Ośrodek należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków , pożyczek oraz pomocy w naturze,
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
 4. opracowanie i realizacja projektów socjalnych
 5. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
 6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw określających zadania własne i zlecone Gminy, o ile do ich realizacji Kierownik Ośrodka otrzymał odpowiednie upoważnienie należy do nich zaliczyć m. in:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekuna,
 3. Podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
 4. Prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji
 6. Realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie Karty Dużej Rodziny
 7. Prowadzenie postępowań w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 8. Prowadzenie postępowań w sprawach dodatków energetycznych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 9. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 10. Załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 11. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.
 12. Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 13. Zapobieganie narkomanii.
 14. Realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dot. zakresu działania Ośrodka

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników należy:

 1. dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
 2. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 3. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 4. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 5. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 7. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 8. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Do zakresu zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka.
 2. organizacja pracy Ośrodka, ustalenie podziału obowiązków między pracowników, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy.
 3. dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 4. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
 5. prowadzenie bieżących spraw Ośrodka.
 6. wykonywanie uprawnień bezpośrednio przełożonego pracowników Ośrodka.
 7. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Ośrodka.
 8. zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę.
 9. składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych.
 10. dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym.
 11. udzielenie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych.
 12. przygotowanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka.
 13. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania i innych aktów obowiązujących w Ośrodku.
 14. rozeznawanie i sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej.
 15. informowanie Wójta o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi na terenie gminy.
 16. opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 17. opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Wójta.
 18. załatwienie spraw indywidualnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek i wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta.
 19. wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz polityką bezpieczeństwa informacji obowiązująca w Ośrodku.

Do zakresu zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. świadczenie pracy socjalnej,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. uczestniczenie w koordynowaniu i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 12. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 13. współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy,
 14. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
 15. obsługa systemów informatycznych i programów dziedzinowych w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
 16. prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
 17. współudział w planowaniu budżetu oraz czuwanie nad jego prawidłowym wykonaniem.

Do zadań opiekuna w ośrodku pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych
 2. zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacyjnej
 3. w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem

Do zadań pracownika ds. świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 1. uczestniczenie w koordynowaniu i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy,
 4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
 5. obsługa systemów informatycznych i programów dziedzinowych w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
 6. prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
 7. współudział w planowaniu budżetu oraz czuwanie nad jego prawidłowym wykonaniem,
 8. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 9. przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji,
 10. prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych,
 11. prowadzenie postępowań dotyczących Karty Dużej Rodziny,
 12. prowadzenie spraw kadrowych Ośrodka.

Do zadań pracownika ds. świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. uczestniczenie w koordynowaniu i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy,
 4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
 5. obsługa systemów informatycznych i programów dziedzinowych w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
 6. prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
 7. współudział w planowaniu budżetu oraz czuwanie nad jego prawidłowym wykonaniem,
 8. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 9. przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji,
 10. prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń opiekuńczych,
 11. prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 12. prowadzenie spraw dotyczących archiwum Ośrodka.

Do zadań pracownika ds. świadczeń wychowawczych należy w szczególności:

 1. uczestniczenie w koordynowaniu i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy,
 4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
 5. obsługa systemów informatycznych i programów dziedzinowych w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
 6. prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
 7. współudział w planowaniu budżetu oraz czuwanie nad jego prawidłowym wykonaniem,
 8. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 9. przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji,
 10. prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń wychowawczych,

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-22 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6657
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-03 11:01:47