Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Zbójno. Członkami GZZK są pracownicy Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli zespolonych służb, społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu.
 

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. oraz Zarządzeniu Nr 16/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Wójta Gminy Zbójno.


Do zadań Zespołu Gminnego należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy  wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;
 • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
 • Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
 • Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
 • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
 • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
 • Dokumentowanie działań.


Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania.  Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

 

Zespół jest organem pomocniczym Wójta Gminy Grębocice w zapewnieniu wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

Do zadań zespołu należy:

1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,

3) przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami,

4) opiniowanie gminnego planu

5) wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez przewodniczącego, członków zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

3. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:

1) kierowanie zespołem,

2) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu,

3) określanie przedmiotu i terminów posiedzeń,

4) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu,

5) przewodniczenie posiedzeniom,

6) podejmowanie ostatecznych decyzji w sytuacjach zagrożenia.

4. Do zastępcy przewodniczącego zespołu należy:

1) zastępowanie przewodniczącego zespołu w razie jego nieobecności,

2) koordynacja bieżących prac zespołu,

3) tworzenie warunków do realizacji podjętych decyzji.

5. Do zadań członków zespołu należy;

1) monitorowanie zagrożeń oraz ich dokumentowanie

2) przygotowanie materiałów zleconych przez przewodniczącego,

3) nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją ludność, ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem,

4) prezentowanie analiz i wniosków dotyczących ochrony ludności, jej mienia oraz środowiska naturalnego

5) utrzymanie w gotowości siły i środki pozostające w ich gestii, przewidywane do działania w sytuacjach kryzysowych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 11:44
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-01 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-01 13:52:56