Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

Tel. 54 280 1921 wew. 33

E-mail: wojt@zbojno.pl

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-01-20 12:32
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 08:44

Do kompetencji wójta należy w szczególności:

 

1) reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz;

2) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy;

3) nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań gminy oraz ich przebiegiem;

4) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w jego imieniu;

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi działami urzędu w szczególności dotyczących podziału zadań;

7) ustalanie zakresu obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla sekretarza gminy i skarbnika gminy;

8) sprawowanie ogólnego kierownictwa nad bieżącymi sprawami gminy;

9) przedkładanie radzie projektów uchwał;

10) przedkładanie radzie sprawozdań rocznych i półrocznych z wykonania budżetu gminy;

11) wykonywanie uchwał rady;

12) uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

13) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

14) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;

15) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy;

16) podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy;

17) zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników działów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

18) ustalanie kompetencji oraz zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

19) wydawanie zarządzeń, instrukcji i pism okólnych;

20) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

21) upoważnianie pracowników do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

22) dokonywanie okresowej oceny pracy sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

23) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sprawami opieki społecznej w gminie;

24) wykonywanie innych obowiązków określonych przepisami prawa.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-01-20 13:46

Opis strony

redaguje: Robert Witulski, tel. 54 280 19 21 mail: bip@zbojno.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24120
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-21 08:44