Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Wójt Gminy Zbójno

Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska

Tel. +48 54 280 1921 wew. 33

Adres e-mail: wojt@zbojno.pl

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-20 12:32
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 08:44

Do kompetencji wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz;
 2. wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy;
 3. nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań gminy oraz ich przebiegiem;
 4. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w jego imieniu;
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi działami urzędu w szczególności dotyczących podziału zadań;
 7. ustalanie zakresu obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla sekretarza gminy i skarbnika gminy;
 8. sprawowanie ogólnego kierownictwa nad bieżącymi sprawami gminy;
 9. przedkładanie radzie projektów uchwał;
 10. przedkładanie radzie sprawozdań rocznych i półrocznych z wykonania budżetu gminy;
 11. wykonywanie uchwał rady;
 12. uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 13. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 14. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 15. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy;
 16. podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy;
 17. zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników działów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 18. ustalanie kompetencji oraz zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 19. wydawanie zarządzeń, instrukcji i pism okólnych;
 20. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 21. upoważnianie pracowników do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 22. dokonywanie okresowej oceny pracy sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 23. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sprawami opieki społecznej w gminie;
 24. wykonywanie innych obowiązków określonych przepisami prawa.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-20 13:46

Opis strony

redaguje: Robert Witulski, tel. 54 280 19 21 mail: bip@zbojno.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28267
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-21 08:44:45