Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

Sekretarz Gminy - Tomasz Smoliński

Tel. +48 54 280 1921 wew. 31

Adres e-mail: sekretarz@zbojno.pl

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-20 12:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-13 10:11

Do kompetencji sekretarza gminy należy:

 1. zapewnianie prawidłowej organizacji i funkcjonowania urzędu, Załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Zbójno
 2. nadzorowanie organizacji wewnętrznej i skuteczności pracy działów;
 3. zapewnianie warunków do sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań urzędu;
 4. inicjowanie działań i tworzenie warunków do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu, w tym delegowanie i organizowanie kursów, szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 5. planowanie i organizowanie kontroli wewnętrznych w urzędzie;
 6. planowanie i organizowanie kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy;
 7. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w urzędzie i zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy na podstawie odrębnych upoważnień wójta;
 8. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli w urzędzie;
 9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w urzędzie;
 10. współdziałanie przy opracowywaniu oraz bieżącym monitorowaniu i aktualizacji dokumentacji kontroli zarządczej oraz całego systemu kontroli zarządczej w urzędzie;
 11. przestrzeganie ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej, uczestniczenie w jego ciągłej poprawie i doskonaleniu, zgłaszanie wójtowi nieprawidłowości w jego działaniu, dokonywanie okresowej samooceny kontroli zarządczej, identyfikowanie ryzyka na swoim stanowisku pracy oraz uczestniczenie w jego zarządzaniu i minimalizowaniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
 12. kierowanie bieżącymi sprawami urzędu i gminy podczas nieobecności wójta;
 13. nadzorowanie i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych zewnętrznych instytucji kontrolnych;
 14. współdziałanie ze skarbnikiem gminy w zakresie:
  1. opracowywania projektu planu finansowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania urzędu,
  2. nadzoru i kontroli realizacji planu finansowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania urzędu;
 15. bieżące reagowanie na wszelkie nieprawidłowości i zjawiska niepożądane, stwierdzanie możliwości powstania strat i szkód, przeciwdziałanie im zanim jeszcze nie wystąpiły, jak również kontrolowanie poprawnego stosowania samokontroli w toku wykonywania prac przez podległych pracowników (kontrola funkcjonalna);
 16. przygotowywanie i podpisywanie zakresów obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników urzędu, monitorowanie ich aktualności oraz dokonywanie ich aktualizacji;
 17. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji, na podstawie odrębnego zarządzenia wójta;
 18. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego, na podstawie odrębnego zarządzenia wójta;
 19. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych na podstawie odrębnego zarządzenia wójta;
 20. prezentowanie stanowiska wójta w sprawach realizowanych przez urząd i gminę na sesjach rady i posiedzeniach jej komisji;
 21. przeprowadzanie okresowej oceny pracy pracowników urzędu w zakresie ustalonym przez wójta; Załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Zbójno
 22. informowanie, instruowanie oraz szkolenie pracowników urzędu w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań gminy;
 23. systematyczne analizowanie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w szczególności z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, na realizację zadań gminy;
 24. udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i zapytania, w tym dotyczące udostępnienia informacji publicznej i danych osobowych;
 25. wdrażanie - również zapobiegawczo, niezbędnych usprawnień, efektywnych metod pracy i funkcjonalnej struktury organizacyjnej, w szczególności mającej wpływ na obsługę klientów;
 26. tworzenie niezbędnych baz danych;
 27. nadzorowanie przekazywania przez pracowników urzędu do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na oficjalną stronę internetową gminy, informacji z zakresu zadań realizowanych przez gminę, które powinny być udostępnione publicznie;
 28. nadzorowanie oraz kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w urzędzie, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, polityce bezpieczeństwa danych osobowych urzędu oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w urzędzie;
 29. sprawowanie nadzoru nad sprawami oświaty w gminie;
 30. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez wójta;
 31. przygotowywanie dla wójta propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych w urzędzie;
 32. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie na nie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ustalonymi zasadami.

Ponadto do zadań sekretarza gminy należy wykonywanie czynności polegających na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu, jego pracowników, wójta, rady i jej komisji, jednostek organizacyjnych gminy oraz obsługa prawna urzędu, w szczególności poprzez:

 1. systematyczne analizowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i jego zadań, oraz udzielanie w tym zakresie informacji, wyjaśnień, porad, konsultacji i pomocy prawnej właściwym merytorycznie pracownikom;
 2. monitorowanie oraz koordynowanie pracy obsługi prawnej;
 3. monitorowanie spraw prowadzonych przez obsługę prawną oraz sprawdzanie stanu ich realizacji;
 4. współpraca i współdziałanie z obsługą prawną w zakresie realizacji jej obowiązków w szczególności przy prowadzeniu spraw sądowych i skomplikowanych spraw administracyjnych;
 5. współpraca i współdziałanie z obsługa prawną przy sporządzaniu i opiniowaniu projektów pism, umów, uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów prawnych oraz udzielaniu konsultacji i pomocy prawnej pracownikom;
 6. sporządzanie projektów pism, umów, uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów prawnych;
 7. opiniowanie projektów pism, umów, uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów prawnych, sporządzonych przez pracowników urzędu; Załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Zbójno
 8. reprezentowanie urzędu i gminy przed instytucjami i sądami w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 9. sporządzanie pozwów, zażaleń i apelacji do sądów powszechnych oraz sporządzanie odpowiedzi na wniesione p-ko gminie pozwy, zażalenia i apelacje;
 10. sporządzanie skarg i odwołań do organów administracji wyższego stopnia, sądów administracyjnych oraz sporządzanie odpowiedzi na wniesione p-ko gminie skargi i odwołania;
 11. udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji i pomocy prawnej pracownikom w zakresie prowadzonych przez nich spraw;
 12. sporządzanie na piśmie opinii prawnych;
 13. koordynowanie pracy działów w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych i innych materiałów na posiedzenia organów gminy;
 14. nadzorowanie prawidłowej publikacji przepisów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 15. nadzorowanie przestrzegania rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla gmin i związków międzygminnych oraz udzielanie w tym zakresie pracownikom porad, pomocy i wyjaśnień;
 16. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu, kontrolowanie realizacji postanowień w nim zawartych, analizowanie jego funkcjonowania i aktualności oraz przedstawianie propozycji jego aktualizacji;
 17. opracowanie projektu regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji;
 18. opracowanie projektu regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji;
 19. organizowanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników urzędu na stanowiskach urzędniczych;
 20. opracowanie projektu regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji;
 21. opracowanie projektu regulaminu pracy w urzędzie, kontrolowanie realizacji postanowień w nim zawartych, analizowanie jego funkcjonowania i aktualności oraz przedstawianie wójtowi propozycji jego aktualizacji;
 22. opracowywanie projektów innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędu, kontrolowanie realizacji postanowień w nich zawartych, analizowanie ich funkcjonowania i aktualności oraz przedstawianie wójtowi propozycji ich aktualizacji;
 23. sporządzanie testamentów urzędowych.

Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-20 13:46
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 13:23

Opis strony

redaguje: Robert Witulski, tel. 54 280 19 21 mail: bip@zbojno.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21943
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 10:11:17