Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADROWYCH I ORGANIZACYJNYCH

realizuje zadania polegające na:

 

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu w zakresie określonym przepisami ustawy – kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz procedur wewnętrznych, poprzez między innymi:

a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników urzędu, zmianą warunków pracy i płacy oraz podejmowanie w tym zakresie wymaganych prawem czynności,

b) prowadzenie akt osobowych pracowników i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

c) przygotowywanie informacji i materiałów niezbędnych do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy,

d) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz jego rozliczanie,

e) rozliczanie wyjść prywatnych pracowników urzędu w godzinach pracy,

f) prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, wychowawczymi, bezpłatnymi i szkoleniowymi,

g) organizowanie i uczestniczenie w naborach na wolne stanowiska urzędnicze,

h) sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych na dany rok i monitorowanie jego realizacji,

i) informowanie bezpośrednich przełożonych pracowników o pojawiających się zaległościach w wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego,

j) wysyłanie pracowników – w porozumieniu z ich bezpośrednimi przełożonymi, na zaległe urlopy wypoczynkowe,

k) prowadzenie ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz jego rozliczanie,

l) okresowe dokonywanie samokontroli prowadzonej dokumentacji z zakresu spraw pracowniczych oraz jej uzupełnianie i aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

ł) kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz monitorowanie ich aktualności;

2) prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy (z wyjątkiem szkół), w zakresie określonym przepisami ustawy – kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, poprzez między innymi:

a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz podejmowanie w tym zakresie wymaganych prawem czynności,

b) prowadzenie akt osobowych ww. osób i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

c) przygotowywanie informacji i materiałów niezbędnych do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy,

d) prowadzenie ewidencji czasu pracy i jego rozliczanie,

e) prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, bezpłatnymi i szkoleniowymi,

f) sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych na dany rok i monitorowanie jego realizacji,

g) informowanie wójta lub sekretarza gminy o pojawiających się zaległościach w wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego,

h) wysyłanie ww. osób – w porozumieniu z wójtem lub sekretarzem gminy, na zaległe urlopy wypoczynkowe,

i) okresowe dokonywanie samokontroli prowadzonej dokumentacji z zakresu spraw pracowniczych oraz jej uzupełnianie i aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

j) kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz monitorowanie ich aktualności;

3) przyjmowanie, gromadzenie, analizowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych do wójta przez osoby zobowiązane do ich złożenia, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym;

4) pisemne sporządzanie zbiorczego zestawienia z przeprowadzonej analizy ww. oświadczeń;

5) wysyłanie ww. oświadczeń do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

6) sporządzanie co roku informacji na temat ww. oświadczeń w celu przekazania jej radzie gminy;

7) zapewnianie publikacji ww. oświadczeń w biuletynie informacji publicznej;

8) organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy uczniów, słuchaczy lub studentów odbywających staż lub praktykę w trakcie trwania nauki, oraz prowadzenie, wypełnianie i gromadzenie w tym zakresie dokumentacji, w tym potwierdzanie faktu odbycia stażu lub praktyki;

9) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;

10) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem osób na staż finansowany ze środków powiatowego urzędu pracy, oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;

11) informowanie osoby odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy o konieczności zorganizowania i przeprowadzenia dla pracowników zatrudnianych w urzędzie oraz stażystów i praktykantów wymaganych prawem wstępnych szkoleń lub/i instruktażu w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, oraz monitorowanie tych czynności;

12) organizowanie dla pracowników urzędu szkoleń okresowych w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz innych szkoleń i instruktażu w zakresie bhp - do których przeprowadzenia konieczne są szczególne uprawnienia;

13) sprawowanie nadzoru nad osobą odpowiedzialną za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie wykonywania przez nią obowiązków nałożonych przepisami prawa na pracodawcę w zakresie bhp;

14) zapewnianie zapoznania się przez osoby zatrudniane do urzędu, oraz przez inne osoby wyżej wymienione, z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w urzędzie, w zakresie między innymi struktury organizacyjnej urzędu, regulaminu pracy, zasad wynagradzania i premiowania, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej itp., oraz dokumentowanie faktu zapoznanie się z tymi procedurami poprzez składanie przez ww. osoby pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z ich treścią;

15) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;

16) prowadzenie rejestru czasopism i książek zakupywanych na potrzeby pracowników urzędu;

17) prowadzenie rejestru zarządzeń wójta;

18) prowadzenie rejestru szkoleń, w których udział biorą pracownicy urzędu;

19) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez wójta;

20) organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników;

21) comiesięczne sprawdzanie zgodności oświadczeń o wykorzystywaniu samochodu prywatnego do celów służbowych składanych przez pracowników urzędu ze stanem faktycznym w zakresie ilości dni nieobecności pracownika w pracy (z powodu urlopu, zwolnienia lekarskiego lub wyjazdu służbowego trwającego ponad 8 godzin) powodującej obniżenie należnego mu ryczałtu na samochód;

22) prowadzenie spraw związanych z zakupami materiałów biurowych, w tym ich magazynowanie i właściwe zabezpieczanie;

23) pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych poprzez nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;

24) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi lub dostawy w zakresie spraw prowadzonych przez dział

25) wykonywanie innych zadań z polecenia wójta lub sekretarza gminy.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20559
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07