Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

realizuje zadania polegające na:

 

1) koordynowanie oraz monitorowanie wykonywania zadań nałożonych na gminę, wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

2) nadzorowanie oraz monitorowanie działania sieci informatycznej, oprogramowania komputerowego, aplikacji internetowych, w tym elektronicznego obiegu dokumentów, oraz dbanie o ich bezpieczeństwo;

3) nadzorowanie oraz monitorowanie właściwego stanu technicznego sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, dokonywanie ich drobnych napraw i konserwacji, oraz nadzorowanie i kontrolowanie przeglądów i napraw wykonywanych przez podmioty zewnętrzne;

4) prowadzenie ewidencji/rejestru sprzętu komputerowego z podziałem na stanowiska pracy;

5) prowadzenie ewidencji/rejestru programów komputerowych, systemów operacyjnych i aplikacji internetowych z podziałem na stanowiska pracy;

6) prowadzenie ewidencji/rejestrów licencji na ww. programy, systemy i aplikacje;

7) nadawanie, zmienianie i cofanie uprawnień w zakresie dostępu do ww. programów, systemów i aplikacji;

8) bieżące aktualizowanie ww. programów, systemów i aplikacji;

9) kontrolowanie legalności ww. programów, systemów i aplikacji, przeprowadzanie okresowych wewnętrznych audytów legalności ww. programów, systemów i aplikacji, oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowanie przewidzianych prawem czynności w celu ich usunięcia;

10) bieżące archiwizowanie baz/zbiorów danych na odpowiednich nośnikach oraz ich bezpieczne przechowywanie;

11) zarządzanie serwerami, dbanie o ich bezpieczeństwo, prawidłową pracę i eksploatację, dokonywanie ich drobnych napraw i konserwacji, oraz nadzorowanie i kontrolowanie przeglądów i napraw wykonywanych przez podmioty zewnętrzne;

12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (hotspota), monitorowanie ich sprawności technicznej, gromadzenie sprawozdań z ich działalności oraz współpraca w tym zakresie z ich operatorem;

13) wdrażanie projektów informatycznych oraz innych związanych z nowoczesnymi technologiami, realizowanymi indywidualnie lub wspólnie z innymi podmiotami;

14) testowanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych oraz sprzętu komputerowego;

15) instalowanie nowego sprzętu komputerowego oraz jego przygotowanie do użytkowania;

16) instalowanie nowych programów komputerowych, systemów operacyjnych oraz aplikacji internetowych oraz ich przygotowanie do użytkowania;

17) nadawanie, zmienianie i cofanie uprawnień w zakresie dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;

18) wykonywanie obsługi informatycznej wyborów powszechnych i referendum;

19) zapewnianie sprawnego działania centrali telefonicznej i sieci telefonicznej;

20) wykonywanie innych zadań związanych z informatyczną obsługą urzędu;

21) prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania komputerowego i usług internetowych;

22) prowadzenie magazynu ww. sprzętu, środków i materiałów;

23) analizowanie możliwości pozyskania przez gminę dotacji ze środków zewnętrznych na realizację projektów w zakresie informatyzacji gminy;

24) sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie dotacji na ww. projekty;

25) koordynowanie i monitorowanie realizacji ww. projektów oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji w tym zakresie;

26) współuczestniczenie w administrowaniu stroną internetową gminy, monitorowanie jej aktualności oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji;

27) bieżące zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych i informacji określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przekazywanych przez poszczególne działy i jednostki organizacyjne gminy, oraz dokonywanie okresowej kontroli wym. podmiotów w zakresie przestrzegania przez nich tego obowiązku;

28) prowadzenie bieżącej archiwizacji danych umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej;

29) zapewnianie niezbędnego sprzętu informatycznego i elektronicznego na spotkania, narady, szkolenia i zebrania organizowane przez urząd;

30) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi lub dostawy w zakresie spraw prowadzonych przez dział;

31) wykonywanie innych zadań z polecenia wójta lub sekretarza gminy.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07