Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez między innymi:

a) dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego,

b) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,

c) występowanie o nadanie numeru PESEL,

d) prostowanie akt stanu cywilnego,

e) wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego,

f) prowadzenie i przechowywanie akt stanu cywilnego; należyte ich zabezpieczanie oraz dokonywanie okresowych konserwacji,

g) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,

h) wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,

i) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki, oraz oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,

j) przyjmowanie wniosków o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli małżeństwo,

k) wykonywanie innych zadań wynikających z ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nałożonych na kierownika urzędu stanu cywilnego;

2) ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez między innymi:

a) przygotowywanie sali do ceremonii zawarcia związku małżeńskiego,

b) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

c) przyjmowanie i analizowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego,

d) wyjaśnianie osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci,

e) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

f) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

g) sporządzanie aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

h) wykonywanie innych zadań wynikających z ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nałożonych na kierownika urzędu stanu cywilnego;

3) ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i/lub nazwisk;

2. Ponadto do zadań urzędu stanu cywilnego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z występowaniem o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP, poprzez między innymi:

a) okresowe sprawdzanie, w prowadzonych księgach stanu cywilnego, osób kwalifikujących się do ubiegania o nadanie ww. medalu,

b) informowanie małżeństw o możliwości ubiegania się o nadanie ww. medalu,

c) sporządzanie i wysyłanie do wojewody wniosków o nadanie ww. medalu,

d) odbieranie i przechowywanie ww. medali,

e) przygotowywanie uroczystości związanych z wręczeniem ww. medali;

2) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25566
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07