Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

WYDZIAŁ EDUKACJI

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez:

a) zapewnianie szkołom obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości,

b) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów,

c) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, reorganizacją i likwidacją szkół,

d) monitorowanie wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

e) zapewnianie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,

f) koordynowanie i monitorowanie dowożenia dzieci do szkół i ze szkół, w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,

g) zapewnianie opieki nad dziećmi dowożonymi autobusami do szkół i ze szkół,

h) przygotowywanie wniosków o dodatkowe środki finansowe na funkcjonowanie szkół oraz rozliczanie

tych środków,

i) kontrolowanie spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,

j) prowadzenie ewidencji spełnienia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

k) współpraca z kuratorem oświaty oraz z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami oświaty,

l) nadzorowanie działalności szkół poprzez:

- sprawdzanie prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

- sprawdzanie przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

- sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół,

ł) organizowanie i przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, obsługa komisji konkursowej oraz podejmowanie innych czynności w tym zakresie,

m) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i odwołaniem dyrektorów szkół,

n) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

o) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym,

p) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą innych stypendiów za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,

r) przygotowywanie projektów lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

s) przygotowywanie projektów aktów prawnych wójta i rady w zakresie:

- organizacji i funkcjonowania szkół,

- czasu pracy dyrektorów szkół i nauczycieli,

- sposobu i zakresu realizacji przez nich obowiązków,

- kryteriów i trybu przyznawania nagród,

- wnoszenia opłat i innych świadczeń na rzecz szkół,

oraz nadzorowanie realizacji ich postanowień, monitorowanie ich aktualności oraz zgłaszanie i podejmowanie inicjatyw mających na celu ich aktualizację,

t) wykonywanie innych zadań wynikających z ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nałożonych na gminę jako organ prowadzący szkoły;

2) ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez:

a) wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej w zakresie określonym przepisami ww. ustawy dla organów prowadzących szkoły,

b) analizowanie i korygowanie danych wprowadzonych do systemu informacji oświatowej przez dyrektorów szkół,

c) wysyłanie zbiorczych danych z gminy (dane z urzędu i ze szkół) do systemu informacji oświatowej,

d) wykonywanie innych zadań wynikających z ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nałożonych na gminę jako organ prowadzący szkoły;

3) ustawy Karta nauczyciela oraz ustawy Kodeks pracy w tym aktów wykonawczych do tych ustawy poprzez prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, tj.:

a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem, zmianą warunków pracy i płacy oraz podejmowanie w tym zakresie wymaganych prawem czynności,

b) prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

c) przygotowywanie informacji i materiałów niezbędnych do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy,

d) rozliczanie czasu pracy,

e) prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych i służbowych,

f) rozliczanie wyjść prywatnych w godzinach pracy,

g) prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, wychowawczymi, bezpłatnymi i szkoleniowymi,

h) sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych na dany rok i monitorowanie jego realizacji,

i) wysyłanie dyrektorów – w porozumieniu z wójtem lub sekretarzem gminy na zaległe urlopy wypoczynkowe,

j) okresowe dokonywanie samokontroli prowadzonej dokumentacji z zakresu spraw kadrowych oraz jej uzupełnianie i aktualizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

k) kierowanie dyrektorów szkół na badania lekarskie oraz monitorowanie ich aktualności;

l) kierowanie dyrektorów szkół na szkolenia/instruktaże z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorowanie ich aktualności,

ł) współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, w tym prowadzenie spraw dotyczących porozumień, konsultacji, uzgodnień, opinii itp. dokonywanych z ww. związkami,

m) prowadzenie postępowań w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono obowiązki dyrektora szkoły,

n) prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

o) przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy Karta nauczyciela, nadzorowanie realizacji jego postanowień, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie i podejmowanie inicjatyw mających na celu ich aktualizację,

p) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół,

r) dokonywanie analizy wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w poprzednim roku kalendarzowy,

s) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników szkół,

t) prowadzenie spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli,

u) wydawanie opinii, dokonywanie ocen, uzgodnień, konsultacji itp. w sprawach dotyczących oświaty,

w) wykonywanie innych zadań wynikających z ww. ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, nałożonych na gminę jako organ prowadzący szkoły;

4) ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tych ustaw poprzez prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół polegającej na:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla każdej ze szkół,

b) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

c) sporządzanie przelewów bankowych oraz opisywaniu dowodów księgowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

d) rozliczanie podróży służbowych,

e) rozliczanie pobranych z kasy zaliczek,

f) dekretowanie dokumentów księgowych,

g) prowadzenie szczegółowych ewidencji księgowych,

h) kontrola prawidłowości ewidencjonowania wydatków, ich zaangażowania i porównywanie ich z planem finansowym,

i) monitorowanie ww. wydatków w celu niedopuszczenia do przekroczenia planu wydatków,

j) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz współdziałanie przy sporządzaniu innych sprawozdań,

k) sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych,

l) analizowanie i kontrola kont rozrachunkowych, prowadzenie weryfikacji kont, wyjaśnianie różnic i inwentaryzacja roczna kont,

ł) obciążanie kontrahentów należnościami w ramach zawartych umów i porozumień,

m) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników,

n) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami osób świadczących na rzecz szkół usługi na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,

o) naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac oraz przekazywanie kompletnej listy płac do realizacji,

p) wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika w sprawach z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia,

r) naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz naliczanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

s) sporządzanie wymaganych prawem deklaracji, sprawozdań i informacji oraz dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i aktualizacji do US, ZUS i PFRON,

t) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń,

u) prowadzenie rachunkowości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

w) prowadzenie ksiąg (rejestrów) środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,

x) prowadzenie okresowych naliczeń umorzeń środków trwałych,

y) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

z) przechowywanie druków ścisłego zarachowania i innych ważnych i cennych przedmiotów i dokumentów w sejfie;

2. Ponadto do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie rejestru szkół poprzez:

a) udostępnianie rejestru do wglądu w siedzibie urzędu,

b) aktualizowanie danych i informacji objętych rejestrem,

c) sporządzanie i udostępnianie wypisów i zaświadczeń z rejestru,

d) monitorowanie aktualności danych i informacji objętych rejestrem oraz aktualności podstawowych dokumentów formalno-organizacyjnych (m.in., statutów) szkół wpisanych do rejestru,

e) zgłaszanie konieczności dokonania zmian w ww. dokumentach;

2) analizowanie możliwości pozyskania przez gminę dotacji ze środków zewnętrznych na realizację projektów w zakresie oświaty;

3) sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie dotacji na ww. projekty – z wyjątkiem projektów inwestycyjnych;

4) koordynowanie i monitorowanie realizacji ww. projektów – z wyjątkiem projektów inwestycyjnych;

5) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20569
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07