Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

b) prowadzenie ewidencji ww. licencji,

c) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,

d) prowadzenie ewidencji ww. zezwoleń,

e) prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

2) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

3) ustawy Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o rocznych planach łowieckich,

b) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o wydzierżawieniu obwodu łowieckiego,

c) prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki łowieckiej zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

4) ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie zastrzeżonym dla gminy;

5) ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie opracowania gminnego programu ochrony środowiska, monitorowanie jego aktualności, podejmowanie działań w celu jego aktualizacji oraz nadzorowanie jego realizacji,

b) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o powiatowym i wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz projekcie uchwały przygotowanym przez zarząd województwa w sprawie programu ochrony powietrza,

c) monitorowanie wpłat do budżetu gminy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez właściwe instytucje oraz przygotowywanie planów ich wydatkowania na cele związane z ochroną środowiska,

d) prowadzenie postępowań w sprawie nakazania osobie fizycznej wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

e) prowadzenie postępowań w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji lub urządzenia przez osobą fizyczną, w razie naruszenia przez nią warunków korzystania z instalacji lub urządzenia,

f) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na osobę fizyczną obowiązku przeprowadzania pomiarów wielkości emisji z urządzeń lub instalacji przez nią użytkowanych,

g) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji i urządzeń przez osobę fizyczną, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

h) przyjmowanie i gromadzenie wyników pomiarów szkodliwości działania urządzeń i instalacji użytkowanych przez osoby fizyczne,

i) przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, nie wymagających pozwolenia, mogących negatywnie wpływać na środowisko,

j) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o projektach przedsięwzięć i rozstrzygnięć, dotyczących ochrony środowiska, na żądanie uprawnionych podmiotów,

k) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

l) prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji/rejestrów,

ł) inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie projektów edukacyjnych, konkursów i innych imprez związanych z ochroną środowiska,

m) prowadzenie publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

n) prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony środowiska, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy, za wyjątkiem zadań inwestycyjnych;

6) ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

b) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niezgodne z prawem usunięcie lub zniszczenie drzew, krzewów lub innych terenów zielonych,

c) prowadzenie bazy wiedzy o przyrodzie na terenie gminy,

d) prowadzenie wymaganych prawem ewidencji/rejestrów o przyrodzie,

e) dbałość o tereny zielone, skwery, parki, gminne kwietniki i drzewka ozdobne,

f) prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony przyrody, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

7) ustawy Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie ewidencji kąpielisk,

b) aktualizowanie danych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych oraz sporządzanie i składanie w tym zakresie sprawozdań do marszałka województwa oraz – w razie potrzeby, do innych instytucji,

c) monitorowaniu zagrożeń powodziowych i suszowych oraz zgłaszaniu w tym zakresie konieczności podjęcia stosownych działań,

d) przygotowywanie i składanie informacji do właściwych instytucji w sprawach dotyczących zagrożeń powodziowych i suszowych,

8) ustawy o lasach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o przyznaniu środków na częściowe lub całkowite zalesienie gruntów,

b) prowadzenie spraw gminy jako właściciela lasów, skwerów i parków, w tym występowanie o cechowanie drewna,

c) prowadzenie ewidencji lasów stanowiących własność gminy,

d) prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki leśnej zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

9) ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie odebrania zwierząt ich właścicielom lub opiekunom i przekazania ich właściwym podmiotom,

b) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną i prowadzenie w tym zakresie ewidencji psów rasy uznanej za agresywną,

c) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom,

d) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

e) organizowanie oraz koordynowanie realizacji zadań określonych w ww. programie,

f) prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony zwierząt zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

10) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; ustawy o własności lokali; ustawy o gospodarce nieruchomości oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, poprzez:

a) zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym;

b) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem świetlic wiejskich/remiz przez OSP, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne z terenu gminy, w tym przygotowywanie umów na ich użytkowanie, monitorowanie ich realizacji oraz rozliczanie zużycia prądu, wody i odprowadzania ścieków zgodnie z zawartą umową lub ustalonymi zasadami;

c) prowadzenie spraw związanych z najmem, przydziałami i zamianą lokali mieszkalnych, w tym lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych z gminnego zasobu mieszkaniowego;

d) prowadzenie dokumentacji w ww. zakresie, w tym rejestr wniosków, listę osób oczekujących na lokale mieszkalne oraz wykaz najemców lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego;

e) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości stawek czynszu za 1 m2, aktualizacją wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i użytkowych;

f) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia a następnie przekazania do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części;

g) prowadzenie postępowań w sprawie przygotowania projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, monitorowanie i nadzorowanie jego realizacji oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji i przygotowywanie projektów zmian w tym zakresie;

h) prowadzenie postępowań w sprawie przygotowania projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, monitorowanie i nadzorowanie jego wykonania oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji i przygotowania projektów zmian w tym zakresie;

i) prowadzenie rejestru lokali mieszkalnych, w tym lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych i pomieszczeń tymczasowych;

j) prowadzenie spraw dotyczących modernizacji, napraw i remontów w budynkach gminnych, w tym w lokalach mieszkaniowych, lokalach socjalnych, pomieszczeniach tymczasowych oraz lokalach użytkowych, poprzez:

- zapewnianie przygotowywania wymaganych prawem projektów budowlanych (we wszystkich branżach oraz kosztorysów),

- uzgadnianie, uzyskiwanie opinii oraz konsultowanie z uprawnionymi organami publicznymi i innymi podmiotami mającymi w tym interes faktyczny i prawny planów ww. modernizacji, napraw i remontów,

- występowanie i uzyskiwanie pozwolenia budowlanego lub dokonywanie zgłoszenia ww. modernizacji, napraw i remontów, w tym przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do dokonania ww. czynności,

- nadzorowanie i kontrolowanie stanu i postępu prac związanych z ww. modernizacjami, naprawami i remontami,

- prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie ww. modernizacji, napraw i remontów,

- uczestniczenie w odbiorach ww. modernizacji, napraw i remontów,

- uczestniczenie w kontrolach stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz podczas innych kontroli ww. zasobów, prowadzonych przez uprawnione do tego organy publiczne;

k) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, za wyjątkiem organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż ww. lokali;

l) prowadzenie spraw z zakresu wyceny ww. lokali;

ł) prowadzenie rejestru sprzedanych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;

m) zapewnianie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego budynków mieszkaniowych i użytkowych; dotyczy również świetlic wiejskich/remiz będących własnością gminy – chyba że umowy z ich użytkownikami przewidują inne rozwiązania;

n) zapewnianie należytego zabezpieczenia budynków mieszkaniowych i użytkowych przed pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym dbanie o stan oznakowania i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych; dotyczy również świetlic wiejskich/remiz będących własnością gminy – chyba że umowy z ich użytkownikami przewidują inne rozwiązania;

o) prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy.

11) ustawy o usługach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie zaszeregowania pól biwakowych do odpowiednich kategorii oraz prowadzenie ich ewidencji,

b) prowadzenie ewidencji obiektów niehotelarskich w których świadczone są usługi hotelarskie,

c) prowadzenie ewidencji obiektów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w których wynajmowane są pokoje przez rolników i miejsca na ustawienie namiotów,

d) prowadzenie kontroli w ww. obiektach pod kątem przestrzegania minimalnych wymagań co do ich wyposażenia, określonych w ww. ustawie, na podstawie odrębnego upoważnienia wójta,

e) prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o usługach turystycznych, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

12) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na uprawę maku,

b) prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na uprawę maku,

c) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku,

d) prowadzenie nadzoru nad uprawami maku,

e) wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy jej prowadzeniu;

13) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez miedzy innymi:

a) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy,

b) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu osiągnięcie przez gminę wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

d) podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w zakresie określonym przepisami prawa,

e) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,

f) nadzorowanie realizacji postanowień ww. uchwał; monitorowanie ich aktualności oraz zgłaszanie i podejmowanie inicjatyw mających na celu ich aktualizację,

g) współdziałanie przy przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od władających nieruchomościami z terenu gminy, w tym współdziałanie przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

h) przyjmowanie, analizowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez podmioty zobowiązane,

i) prowadzenie postępowań w celu weryfikacji prawdziwości danych zamieszczonych w ww. deklaracjach z danymi zgromadzonymi w zbiorach prowadzonych przez urząd,

j) nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów odbierających odpady komunalne (stałe i ciekłe) od władających nieruchomościami z terenu gminy w zakresie realizacji powierzonych im przez gminę zadań,

k) prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od władających nieruchomościami w celu kontroli wykonywania przez nich i przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,

l) udostępnianie na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od władających nieruchomościami z terenu gminy,

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od władających nieruchomościami z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od władających nieruchomościami, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

ł) bieżące aktualizowanie ww. informacji na stronie internetowej gminu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

m) prowadzenie postępowań w sprawie opracowania projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

n) nadzorowanie realizacji postanowień ww. regulaminu; monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie i podejmowanie inicjatyw mających na celu jego aktualizację,

o) organizowanie kontroli osób władających nieruchomościami w zakresie przestrzegania przez nich obowiązków utrzymania czystości i porządku, w zakresie określonym ww. ustawą – na podstawie odrębnego upoważnienia wójta,

p) w przypadku stwierdzenia, w trakcie dokonywania ww. czynności kontrolnych, niewykonywania obowiązków, określonych w ww. ustawie, prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji nakazującej wykonanie tego obowiązku,

r) podejmowanie działań, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku stwierdzenia niewykonania przez władającego nieruchomością ww. decyzji,

s) nadzorowanie realizacji umowy przez przedsiębiorcę – wybranego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, odbierającego odpady komunalne od władających nieruchomościami na terenie gminy,

t) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na:

- opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochronie przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

u) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na ww. działalność,

w) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od władających nieruchomościami,

x) prowadzenie postępowań w sprawie dokonania wpisu przedsiębiorcy zamierzającego odbierać odpady komunalne od władających nieruchomościami z terenu gminy do ww. rejestru działalności regulowanej,

y) przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym miesiącu do ww. rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od władających nieruchomościami oraz wykazu podmiotów wykreślonych z tego rejestru,

z) przyjmowanie i gromadzenie informacji przekazywanych przez podmiot zbierający odpady komunalne o niedopełnieniu przez władających nieruchomościami obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

aa) przyjmowanie i analizowanie sprawozdań sporządzanych i przekazywanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od władających nieruchomościami,

ab) przyjmowanie i analizowanie sprawozdań sporządzanych i przekazywanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

ac) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy,

ad) przekazywanie ww. sprawozdania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowisk,

ae) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kary grzywny na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od władających nieruchomościami, w przypadku naruszania obowiązków nałożonych na niego przepisami ww. ustawy,

af) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

ag) prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w razie niezłożenia – przez podmiot zobowiązany, deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

ah) sprawdzanie rzetelności, poprawności, zgodności ze stanem faktycznym oraz z umową i przepisami prawa (sprawdzenie pod względem merytorycznym) faktur wystawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy,

ai) monitorowanie systemu zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz jego ciągłe doskonalenie;

14) ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez między innymi:

a) prowadzenie postępowań w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

b) analizowanie i opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami oraz projektu jego aktualizacji,

c) prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki odpadami, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

15) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) informowanie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o planowanych kierunkach działalności gminy w sferze zadań publicznych,

b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

c) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania na terenie gminy,

d) opracowywanie projektu zasad i sposobów konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji,

e) reprezentowanie gminy w gminnej radzie pożytku publicznego, w przypadku jej powołania na terenie gminy, oraz prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z jej powołaniem i funkcjonowaniem,

f) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, oraz przedstawicieli gminy,

g) opracowywanie projektu rocznego (w razie potrzeby wieloletniego) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, monitorowanie jego realizacji, aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji,

h) sporządzanie sprawozdania z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni,

i) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ww. ustawie, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie wszelkich wymaganych prawem czynności;

j) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, poprzez dokonywanie oceny:

- stanu realizacji zadania,

- efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowanie przewidzianych prawem czynności;

k) przyjmowanie, analizowanie i sprawdzanie sprawozdań składanych przez ww. podmioty z realizacji zleconych zadań publicznych;

l) prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych;

ł) opracowywanie projektu zasad, trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji aktualizacji;

16) ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie opracowania gminnego planu zarządzania kryzysowego, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego zmian i uzupełnień,

b) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

c) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,

d) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

e) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

f) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

h) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

i) informowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych organizowanie i koordynowanie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,

j) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

k) nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

l) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

ł) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

m) organizowanie i koordynowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

n) obsługa formalno-organizacyjna gminnego zespołu reagowania kryzysowego,

o) koordynowanie i monitorowanie wykonania zaleceń gminnego zespołu reagowania kryzysowego,

p) organizowanie szkoleń i instruktażu w zakresie zarządzania kryzysowego dla pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

r) prowadzenie innych spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

2. Ponadto do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie kontroli:

a) posiadania zbiorników bezodpływowych na ciekłe odpady komunalne,

b) częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na ciekłe odpady komunalne,

c) częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych wytworzonych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków,

d) szczelności zbiorników bezodpływowych na ciekłe odpady komunalne;

2) zapewnianie przeprowadzania wymaganych prawem okresowych przeglądów stanu technicznego budynku urzędu oraz placów zabaw, boisk sportowych oraz innej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zarządzanej bezpośrednio przez urząd;

3) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o wydaniu zezwolenia na prowadzenie prac  geologicznych;

4) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki rolnej na terenie gminy;

5) organizowanie i koordynowanie realizacji projektów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie;

6) współpraca z izbami rolniczymi i organizacjami rolniczymi poprzez:

a) współorganizowanie spotkań, szkoleń i doradztwa dla rolników,

b) zasięganie opinii w sprawie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach dotyczących rolnictwa i rozwoju,

c) zapewnianie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji okręgowej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady powiatowej izby;

7) organizowanie konkursów, akcji informacyjno-edukacyjnych i innych podobnych przedsięwzięć o tematyce związanej z ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką odpadami i innej związanej z zadaniami realizowanymi przez dział;

8) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi lub dostawy w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07