Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, PLANOWANIA I ROZWOJU

realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia numerów porządkowych dla nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

b) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów na obszarze gminy,

c) prowadzenie innych spraw z zakresu geodezji i kartografii zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) monitorowanie i analizowanie aktualności uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie w tym zakresie uwag i wniosków od różnych podmiotów, oraz zgłaszanie propozycji zmian do studium,

c) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

d) monitorowanie i analizowanie aktualności uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zbieranie w tym zakresie uwag i wniosków od różnych podmiotów, oraz zgłaszanie propozycji zmian do planów,

e) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz prowadzenie rejestru decyzji,

f) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz prowadzenie rejestru decyzji,

g) prowadzenie postępowań uzgadniających i opiniujących ww. dokumenty z właściwymi podmiotami,

h) prowadzenie postępowań uzgadniających i opiniujących opracowania/dokumenty planistyczne (plany, studia, strategie, programy) innych podmiotów, w tym między innymi powiatu i województwa,

i) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,

j) gromadzenie materiałów dotyczących ww. spraw i postępowań, przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,

k) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. opłaty planistycznej),

l) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do gminy wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

ł) udostępnianie do wglądu zainteresowanym podmiotom studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym, sporządzanie na ich wniosek wypisów i wyrysów z ww. dokumentów,

m) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,

n) udział w wizjach lokalnych,

o) prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

3) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na towary, usługi i roboty budowlane we wszystkich trybach, o których mowa w ww. ustawie, przy współdziałaniu właściwych, ze względu na przedmiot zamówienia, pracownikach urzędu (przedmiot zamówienia wynikający z ich szczegółowego zakresu zadań na zajmowanym stanowisku),

b) przygotowywanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji do przeprowadzenia ww. postępowań oraz bieżące dokumentowanie ich przebiegu,

c) przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,

d) podejmowanie czynności organizacyjnych – w przypadku decyzji wójta lub wymogu prawnego, mających na celu powołanie komisji przetargowej, określenie jej zadań oraz zasad organizacji i funkcjonowania,

e) składanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań/informacji w zakresie zamówień publicznych do właściwych organów administracji publicznej,

f) przygotowywanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych w danym roku budżetowym,

g) udzielanie wyjaśnień i informacji instytucjom kontrolnym oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,

h) prowadzenie wewnętrznych szkoleń oraz udzielanie instruktażu pracownikom urzędu współdziałających przy organizacji i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

i) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

j) przygotowanie projektu regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz projektu regulaminu pracy komisji przetargowej, monitorowanie ich aktualności oraz zgłaszanie propozycji aktualizacji,

k) prowadzenie innych spraw z zakresu organizowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy, jako zamawiającego;

4) ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, poprzez:

a) sprawowanie opieki na grobami i mogiłami wojennymi,

b) prowadzenie rejestru/ewidencji ww. grobów i mogił,

c) organizowanie i koordynowanie prac porządkowych i remontowych przy ww. grobach i mogiłach,

d) prowadzenie innych spraw z zakresu cmentarnictwa, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

5) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabytków będących własnością gminy lub pozostających w jej zarządzie,

b) monitorowanie i koordynowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych prowadzonych przy ww. zabytkach,

c) reprezentowanie gminy przy odbiorach, kontrolach itp. czynnościach, prowadzonych przez upoważnione do tego organy państwowe, w tym przez konserwatora zabytków, w trakcie i po zakończeniu prac,

d) monitorowanie zabezpieczania i utrzymania zabytków oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie technicznym,

e) dbanie o korzystanie z zabytków w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,

f) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury gminy,

g) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,

h) analizowanie możliwości pozyskania przez gminę dotacji ze środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, planowane i realizowane przez gminę,

i) sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie dotacji na ww. prace,

j) prowadzenie wszelkich spraw – organizacyjnych, przygotowawczych, wykonawczych, monitorujących oraz kontrolnych, związanych z udzielaniem przez gminę dotacji lub pożyczki z budżetu gminy - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, innym uprawnionym podmiotom będącym właścicielami bądź posiadaczami zabytków wpisanych do rejestru albo posiadających taki zabytek w trwałym zarządzie,

k) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu gminnego programu opieki nad zabytkami, monitorowanie jego realizacji, aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji,

l) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji ww. programu,

ł) prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

6) ustawy o sporcie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem dotacji klubom sportowym działającym na terenie gminy,

b) monitorowanie i kontrolowanie prawidłowości wykorzystania ww. dotacji, poprzez dokonywanie oceny:

- stanu realizacji zadań objętych dotacją,

- efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadań,

- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań,

- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowanie przewidzianych prawem czynności;

c) przyjmowanie, analizowanie i sprawdzanie sprawozdań składanych przez kluby sportowe z realizacji zadań objętych dotacją,

d) prowadzenie spraw związanych z naborem wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień, w tym ich przyjmowanie, analizowanie i sprawdzanie ich kompletności i poprawności,

e) przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłacaniem ww. stypendiów, nagród i wyróżnień,

f) monitorowanie i kontrolowanie przestrzegania warunków przyznanego stypendium przez osoby otrzymujące stypendium z budżetu gminy oraz, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowanie przewidzianych prawem czynności;

2. Ponadto do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania inwestycji, poprzez między innymi:

a) przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (wraz z wymaganymi załącznikami) dla wszystkich inwestycji (zadań, robót) realizowanych bezpośrednio przez gminę,

b) składanie ww. wniosków i zgłoszeń do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej,

c) prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej dla ww. inwestycji (zadań, robót),

d) odbiór techniczny zrealizowanych inwestycji (zadań, robót), wspólnie z upoważnionym pracownikiem wydziału zarządzania infrastrukturą,

e) reprezentowanie gminy w trakcie kontroli ww. inwestycji realizowanych przez uprawnione instytucje kontrolne, wspólnie z upoważnionym pracownikiem wydziału zarządzania infrastrukturą,

f) prowadzenie postępowań w sprawie wydania uzgodnienia, opinii, zajęcia stanowiska lub wyrażenia zgody w sprawie przygotowywania do realizacji lub realizacji obiektów budowlanych, remontów lub modernizacji przez inne podmioty,

g) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania projektów technicznych (we wszystkich branżach) i kosztorysów dla planowanych do realizacji inwestycji - w tym uzyskiwanie wymaganych ocen, opinii, uzgodnień itp., oraz nadzorowanie i kontrolowanie stanu i postępu prac w tym zakresie,

h) prowadzenie spraw związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem i zakończeniem realizacji inwestycji, tj. prowadzenie wymaganej dla gminy jako inwestora dokumentacji oraz udział w kontroli i ocenie stanu i postępu prac w tym zakresie wspólnie z upoważniony pracownikiem wydziału zarządzania infrastrukturą;

2) prowadzenie zbioru pozwoleń na budowę dotyczących inwestycji planowanych na terenie gminy, przesłanych do urzędu przez właściwe organy administracji publicznej;

3) prowadzenie zbioru pozwoleń na użytkowanie dotyczących inwestycji zrealizowanych na terenie gminy, przesłanych do urzędu przez właściwe organy administracji publicznej;

4) prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy, poprzez:

a) koordynowanie opracowania i przygotowania do wydania materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie,

b) inicjowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie działań promujących gminę, w tym podejmowanych przez jednostki organizacyjne gminy i podmioty otrzymujące dotacje z budżetu gminy na swoją działalność,

c) organizowanie udziału w wystawach, targach i konferencjach dotyczących promocji gminy i jego oferty inwestycyjnej, turystycznej, kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej,

d) analizowanie możliwości pozyskania przez gminę dotacji ze środków zewnętrznych na realizację projektów w zakresie promocji gminy,

e) sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie dotacji na ww. projekty,

f) koordynowanie i monitorowanie realizacji ww. projektów,

g) tworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie oferty inwestycyjnej, turystycznej, kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej gminy;

5) prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania funduszy, poprzez:

a) gromadzenie i analizowanie informacji na temat istniejących możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, w szczególności z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, na projekty inwestycyjne planowane i realizowane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy,

b) opracowywanie, w porozumieniu z właściwymi działami lub jednostkami organizacyjnymi gminy, planów zagospodarowania potencjalnych funduszy zewnętrznych na ww. inwestycje;

c) opracowywanie wniosków o przyznanie dotacji ze środków funduszy zewnętrznych na projekty inwestycyjne planowane i realizowane przez gminę oraz jednostki organizacyjne gminy,

d) monitorowanie przygotowania wymaganej przepisami prawa dokumentacji niezbędnej do realizacji ww. projektów,

e) przygotowywanie i przekazywanie wymaganych prawem sprawozdań i informacji w zakresie realizacji ww. projektów,

f) przygotowywanie wniosków o płatności środków finansowych z funduszy zewnętrznych na realizację ww. projektów oraz monitorowanie ich realizacji,

g) prowadzenie rozliczeń przyznanych środków finansowych z ww. funduszy,

h) koordynowanie opracowywania strategii oraz planów rozwoju gminy we współpracy z właściwymi działami urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi,

i) zbieranie oraz analizowanie danych niezbędnych do opracowania ww. dokumentów,

j) opracowywanie planów rozwoju, rewitalizacji i innych dokumentów planistycznych;

6) prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego;

7) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi, dostawy lub roboty w zakresie zadań prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25568
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07