Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) zapewnianie zdolności gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

b) zapewnianie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;

c) prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody;

d) dokonywanie wstępu na teren nieruchomości lub obiektów budowlanych w celu:

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

- przeprowadzania kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonywanie odczytu ich wskazań oraz dokonywanie badań i pomiarów,

- przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez gminę;

e)   sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

f)   odcinanie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub zakładanie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu w sytuacja określonych w ww. ustawie;

g) informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

h) usuwanie awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, tak stanowi;

i) dbanie o właściwy stan techniczny wszystkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

j) dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z instrukcją ich użytkowania i konserwacji;

k) wykonywanie napraw, remontów i konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usuwanie awarii;

l) ciągłe nadzorowanie pracy urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

ł) przygotowywanie projektów planów rozwoju i modernizacji urządzeń i instalacji wodociągowych oraz urządzeń i instalacji kanalizacyjnych we współpracy z wydziałem inwestycji, planowania i rozwoju oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia radzie;

m) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawę wody i umów na odprowadzanie ścieków oraz ich zmian;

n) opracowywanie projektu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia radzie;

o) opracowywanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie i podejmowanie inicjatyw mających na celu jego aktualizację;

p) dokonywanie okresowych analiz kosztów funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej i porównywanie ich z dochodami gminy z tytułu opłat za wodę i ścieki.

2) ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) koordynowanie robót w pasie dróg gminnych,

b) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów, oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

c) sporządzanie informacji o drogach gminnych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

d) prowadzenie dokumentacji z przeglądów i kontroli dróg gminnych, mostów, przepustów i innej infrastruktury drogowej,

e) organizowanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego dróg gminnych, mostów, przepustów i innej infrastruktury drogowej, oraz zgłaszanie w tym zakresie konieczności podjęcia niezbędnych działań,

f) organizowanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

g) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia opinii o wniosku na pozwolenie budowy drogi publicznej, planowanej do realizacji na terenie gminy, przez właściwego zarządcę drogi (wojewódzkiej lub powiatowej),

h) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, oraz uzgadnianie projektów budowlanych w tym zakresie,

i) prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,

j) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu wbrew przepisom, oraz za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi,

k) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

l) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg dotyczące:

- prowadzenia robót w pasie drogowym,

- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż ww. wymienionych przypadkach,  oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

ł) naliczanie opłat pieniężnych z tytułu wydania ww. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

m) monitorowanie i kontrolowanie przestrzegania warunków wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowanie przewidzianych prawem czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

n) monitorowanie i kontrolowanie pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, podejmowanie przewidzianych prawem czynności w celu doprowadzenia do przywrócenia stanu poprzedniego,

o) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu,

p) prowadzenie postępowań w sprawie oddawania w najem, dzierżawę albo użyczenie gruntów w pasie drogowym - w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;

r) monitorowanie i kontrolowanie przestrzegania warunków ww. umów najmu, dzierżawy i użyczenie oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowanie przewidzianych prawem czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

s) prowadzenie postępowań w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, monitorowanie i nadzorowanie jej realizacji, zgłaszanie propozycji jej aktualizacji i przygotowywanie projektów zmian w tym zakresie,

t) prowadzenie innych spraw z zakresu dróg gminnych zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

3) ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie przygotowania projektu organizacji ruchu na drogach gminnych oraz jego zmian, monitorowanie jego aktualności oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji,

b) przedstawianie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych do zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem na drogach gminnych,

c) podejmowanie działań techniczno-organizacyjnych w celu realizacji zatwierdzonej organizacji ruchu na drogach gminnych,

d) monitorowanie stanu technicznego oznakowania (pionowego, poziomego i innych urządzeń i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu), oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży oznakowania,

e) koordynowanie i nadzorowanie prac prowadzonych przez pracowników urzędu lub podmioty zewnętrzne, związanych z wprowadzaniem nowego oznakowania lub usuwaniem uszkodzeń, zniszczeń bądź skutków kradzieży istniejącego oznakowania, w szczególności pod kątem przestrzegania zatwierdzonej organizacji ruchu na drogach gminnych,

f) monitorowanie i analizowanie istniejącej organizacji ruchu na drogach gminnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności oraz postulowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w tym zakresie,

g) współpraca z zarządzającymi ruchem na drogach powiatowych i wojewódzkich, przebiegających przez teren gminy, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na tych drogach i jej efektywności, oraz koordynowanie w niezbędnym zakresie rozwiązań organizacji ruchu na drogach gminnych z organizacją ruchu na drogach powiatowych i wojewódzkich,

h) współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa, w szczególności z Policją oraz innymi jednostkami,

i) konsultowanie, opiniowanie, uzgadnianie oraz wnioskowanie do ww. zarządzających, o zmianę lub wprowadzenie nowego oznakowanie (poziomego, pionowego i innych urządzeń i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu ), uzupełnienie zniszczonego lub skradzionego oznakowania oraz naprawę lub wymianę uszkodzonego oznakowania,

j) wprowadzanie tymczasowego ograniczenia lub zakazu ruchu na drogach gminnych w przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,

k) opiniowanie, w zakresie określonym przepisami prawa, organizacji imprez na drogach publicznych,

l) monitorowanie stanu technicznego oznakowania na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz zgłaszanie zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich konieczności podjęcia działań naprawczych,

ł) prowadzenie innych spraw z zakresu organizacji ruchu drogowego zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

4) ustawy o publicznym transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez:

a) dbałość o należyty stan techniczny wiat przystankowych,

b) inicjowanie i organizowanie remontów lub przebudowy wiat przystanków oraz budowy nowych wiat przystanków;

5) ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) organizowanie i koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie skutkom klęski żywiołowej,

b) organizowanie wykonania oraz wykonywanie czynności, na polecenie wójta, w celu realizacji ww. obowiązku,

c) prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w granicach ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej,

d) współdziałanie z właściwymi służbami w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,

e) rozplakatowywanie obwieszczeń na żądanie uprawnionych podmiotów;

2. Ponadto do zadań wydziału należy:

1) zarządzanie bazą materiałowo-sprzętową znajdująca się w Zbójnie;

2) zapewnianie należytego stanu technicznego samochodów, ciągnika, przyczep i innego sprzętu znajdującego się w ww. bazie oraz dbanie o ich właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie, w tym kontrolowanie i rozliczanie zużycia paliwa;

3) dbanie o porządek i należyte zabezpieczenie terenu bazy materiałowo-sprzętowej;

4) nadzorowanie wykorzystywania samochodów i innego sprzętu, będącego własnością gminy, znajdującego się w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dbanie o ich właściwy stan techniczny oraz kontrolowanie i rozliczanie zużycia paliwa;

5) dokonywanie zakupów umundurowania, sprzętu oraz innych materiałów niezbędnych do ich właściwego funkcjonowania,

6) planowanie i zaopatrzenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie obrony cywilnej oraz zakładów pracy w sprzęt i środki;

7) prowadzenie gminnego magazynu sprzętu i środków dla potrzeb obrony cywilnej oraz jego ewidencjonowanie;

8) nadzorowanie stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, kontrolowanie ich właściwej eksploatacji oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, podejmowanie przewidzianych prawem działań w celu przywrócenia urządzeń melioracyjnych do stanu pierwotnego, zgodnego z ich przeznaczeniem;

9) prowadzenie innych spraw dotyczących melioracji, w tym współpraca z podmiotami zajmującymi się zarządzaniem urządzeniami melioracyjnymi na terenie gminy;

10) zarządzanie tablicami i słupami ogłoszeniowymi oraz informacyjno-reklamowymi będącymi własnością gminy, zlokalizowanymi na terenie gminy poprzez:

a) dbanie o estetykę i należyty stan techniczny ww. tablic i słupów,

b) wyrażanie zgody na wywieszanie ogłoszeń, informacji, plakatów itp. przez podmioty zewnętrzne na ww. tablicach i słupach, naliczanie związanych z tym opłat oraz sprawdzanie ich uiszczenia,

c) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją prac związanych z montażem nowych tablic i słupów oraz naprawą istniejących;

11) wydawanie warunków na przyłączenie się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

12) prowadzenie spraw dotyczących dostarczania energii elektrycznej oraz rozliczania zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe oraz przez inne urządzenia i obiekty pozostające w bezpośrednim zarządzie urzędu;

13) monitorowanie stanu technicznego dróg gminnych, mostów, przepustów i innej infrastruktury drogowej, oraz podejmowanie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości;

14) monitorowanie porządku i stanu technicznego dróg powiatowych i wojewódzkich, w tym stanu poboczy, oraz zgłaszanie zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich konieczności podjęcia działań porządkowych lub naprawczych;

15) monitorowanie stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej, oraz podejmowanie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości;

16) zgłaszanie propozycji realizacji koniecznych inwestycji infrastrukturalnych i remontów w zakresie, między innymi, drogownictwa, budownictwa socjalnego, infrastruktury oświetleniowej i wodno-kanalizacyjnej;

17) budowa chodników oraz wykonywanie bieżących remontów i napraw dróg gminnych, chodników, poboczy i innej infrastruktury drogowej,

18) organizowanie, kierowanie oraz nadzorowanie wykonywania remontów i napraw dróg gminnych, chodników, poboczy, przystanków autobusowych oraz innej infrastruktury drogowej;

19) eksploatowanie urządzeń, instalacji i sieci cieplnej w urzędzie;

20) monitorowanie stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci eksploatowanych w urzędzie, tj. instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i cieplnej oraz zgłaszanie konieczności podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych usterek i awarii;

21) wykonywanie drobnych napraw i konserwacji ww. urządzeń, instalacji i sieci, z wyjątkiem tych które wymagają specjalistycznej wiedzy lub wymaganych prawem uprawnień;

22) dbanie o należyty stan techniczny budynku urzędu, placów zabaw oraz innej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zarządzanej bezpośrednio przez urząd oraz zgłaszanie konieczności podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych usterek i awarii;

23) wykonywanie drobnych napraw i konserwacji ww. budynku, placów i innej infrastruktury, z wyjątkiem tych które wymagają specjalistycznej wiedzy lub wymaganych prawem uprawnień;

24) kierowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz kontrolowanie pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz prac wykonywanych w ramach odbywania kary, w tym ustalanie szczegółowych planów wykonywania pracy;

25) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku, czystości i estetyki na terenie gminy, w tym dbałość o czystość i porządek miejsc publicznych, boisk sportowych, placów zabaw i innej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zarządzanej bezpośrednio przez urząd;

26) dbałość o tereny zielone zarządzane bezpośrednio przez urząd;

27) zapewnianie czystości i porządku wokół budynku urzędu;

28) wywieszanie flag na budynku urzędu w szczególności z okazji świąt i uroczystości;

29) organizowanie i wykonywanie drobnych napraw i remontów budowlanych w urzędzie, innych niż wymienione w pkt 23, oraz napraw i remontów w innych obiektach będących własnością gminy, poza tymi które wymagają specjalistycznej wiedzy lub wymaganych prawem uprawnień;

30) nadzorowanie w terenie wszystkich inwestycji realizowanych przez gminę, w porozumieniu z upoważnionym pracownikiem wydziału inwestycji, planowania i rozwoju;

31) odbiór techniczny zrealizowanych inwestycji (zadań, robót), wspólnie z upoważnionym pracownikiem wydziału inwestycji, planowania i rozwoju;

32) reprezentowanie gminy w trakcie kontroli ww. inwestycji realizowanych przez uprawnione instytucje kontrolne, wspólnie z upoważnionym pracownikiem wydziału inwestycji, planowania i rozwoju;

33) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi, dostawy lub roboty w zakresie zadań prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25564
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07