Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

WYDZIAŁ FINANSOWY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; ustawy ordynacja podatkowa; ustawy o opłacie skarbowej; ustawy o podatku rolnym; ustawy o podatku leśnym; ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy o podatku od towarów i usług; ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów wykonawczych do tych ustawy, poprzez między innymi:

a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

b) sporządzanie przelewów bankowych oraz opisywanie dowodów księgowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

c) rozliczanie podróży służbowych,

d) rozliczanie pobranych z kasy zaliczek,

e) windykacja należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, z tytułu:

- kar i świadczeń mających na celu naprawienie szkody - zasądzonych wyrokami sądowymi na rzecz gminy oraz udzielonych przez gminę pożyczek,

- dzierżawy, użytkowania, sprzedaży oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

- opłat za wodę i ścieki,

f) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania umorzenia – w całości lub części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty ww. należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,

g) współdziałanie z obsługa prawną w zakresie windykacji ww. należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,

h) dekretowanie dokumentów księgowych w zakresie:

- budżetu,

- jednostki,

- realizowanych projektów z udziałem krajowych i zagranicznych środków finansowych,

- środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- sum depozytowych,

i) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu gminy, urzędu i realizowanych projektów,

j) prowadzenie szczegółowych ewidencji księgowych,

k) kontrola prawidłowości ewidencjonowania wydatków, ich zaangażowania i porównywanie ich z planem finansowym,

l) monitorowanie ww. wydatków w celu niedopuszczenia do przekroczenia planu wydatków,

ł) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz współdziałanie przy sporządzaniu innych sprawozdań,

m) sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych,

n) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, prowadzenie weryfikacji kont, wyjaśnianie różnic i inwentaryzacja roczna kont,

o) obciążanie kontrahentów należnościami w ramach zawartych umów i porozumień,

p) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w urzędzie, w tym wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi,

r) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami osób świadczących na rzecz gminy usługi na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,

s) naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac oraz przekazywanie kompletnej listy płac do realizacji,

t) sporządzanie listy wypłat diet dla radnych, listy wypłat ryczałtów samochodowych oraz listy wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

u) wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika w sprawach z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia,

w) naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz naliczanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

x) sporządzanie wymaganych prawem deklaracji, sprawozdań i informacji oraz dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i aktualizacji do US, ZUS i PFRON,

y) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń,

z) prowadzenie rejestru dochodów budżetowych i ich systematyczne uzgadnianie,

aa) księgowanie na kontach indywidualnych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku leśnego oraz dokonywanie rozliczeń wpłat z powyższych tytułów,

ab) prowadzenie windykacji ww. należności podatkowych, poprzez terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi urzędami skarbowymi,

ac) prowadzenie postępowań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych, poprzez między innymi wpisywanie hipotek przymusowych oraz wykonywanie innych czynności w tym zakresie wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa,

ad) przygotowywanie dokumentów, w tym projektów procedur postępowania oraz projektów uchwał i zarządzeń, w sprawach z zakresu ulg tj., umarzania – w całości lub części, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności pieniężnych z tytułu opłat i podatków lokalnych oraz należności pieniężnych z tytułów o charakterze cywilnoprawnym,

ae) monitorowanie aktualności ww. dokumentów, w tym monitorowanie realizacji ww. uchwał i zarządzeń, oraz zgłaszanie propozycji ich aktualizacji,

af) prowadzenie postępowań w sprawie umarzania – w całości lub w części, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

ag) rozliczanie wpływów z podatku rolnego w celu ustalenia kwoty składki należnej Izbie Rolniczej, oraz dbanie o jej terminowe przekazanie,

ah) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatków i opłat na rzecz gminy oraz wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

ai) prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców,

aj) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego,

ak) przeprowadzanie kontroli - na miejscu i u podatników, w zakresie dotyczącym wymiaru ww. podatków,

al) rozliczanie inkasentów i należności za inkaso,

ał) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie opłat od posiadania psów,

am) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

an) wydawanie zaświadczeń i informacji w zakresie dotyczącym ww. podatków oraz potwierdzanie określonych stanów lub faktów w oparciu o posiadane rejestry/ewidencje,

ao) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym ww. podatków, monitorowanie ich realizacji oraz zgłaszanie propozycji ich aktualizacji,

ap) przyjmowanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego poświadczanie, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

ar) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem istnienia gospodarstwa rolnego na terenie gminy - na wniosek zainteresowanych osób, w związku z ubieganiem się przez nich świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

as) księgowanie opłat za trwały zarząd, użytkowanie, czynsz za najem i dzierżawę oraz wpłat za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości i ruchomości,

at) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i sum depozytowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

au) prowadzenie ksiąg (rejestrów) środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,

aw) prowadzenie okresowych naliczeń umorzenia środków trwałych,

ax) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących podatku Vat,

by) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących opłaty skarbowej,

bz) prowadzenie windykacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez między innymi terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi urzędami skarbowymi,

ba) przyjmowanie wpłat gotówki do kasy i odprowadzanie ich do banku na właściwe rachunki,

bb) prowadzenie rozliczeń kwitariuszy przychodowych,

bc) podejmowanie gotówki z banku i dokonywanie jej wypłat w kasie,

bd) sporządzanie wszystkich raportów kasowych wraz z opisywaniem dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

be) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

bf) przechowywanie druków ścisłego zarachowania i innych ważnych i cennych przedmiotów i dokumentów w sejfie,

bg) windykacja należności z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi,

bh) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez między innymi:

- monitorowanie terminowości i poprawności wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podmioty zobowiązane,

- wystawianie i wysyłanie upomnień w przypadku niedopłaty lub braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymaganym terminie,

- księgowanie wpłat ww. opłat w informatycznym programie finansowo-księgowym,

- wyjaśnianie wpłat, w tym, w przypadku trudności z identyfikacją wpłacającego lub zakresem i tytułem dokonanej wpłaty,

- wykonywanie innych czynności finansowo-księgowych, wymaganych prawem i procedurami wewnętrznymi, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych z podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy, wybranym przez gminę w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

bi) naliczanie opłat za wodę i ścieki oraz czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie zawartych umów;

bj) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu w całości lub w części niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno–prawnym pobranych bezpodstawnie lub w nadmiernej wysokości;

bk) prowadzenie postępowań w sprawie umarzania – w całości lub w części, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym;

2) ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy poprzez prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dokonywanie innych niezbędnych czynności w tym zakresie;

3) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, dzierżawy, użyczenia, oddania w trwały zarząd nieruchomości gminnych, obciążania ich ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz wnoszenia jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,

b) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości oraz na sprzedaż i najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

c) przygotowywanie dokumentów oraz podejmowanie niezbędnych działań do przeprowadzenia ww. czynności,

d) prowadzenie postępowań w sprawie nabycia własności nieruchomości na rzecz gminy,

e) prowadzenie postępowań w sprawie realizacji prawa pierwokupu,

f) prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte do gminnego zasobu nieruchomości oraz podejmowanie czynności w celu faktycznego objęcia władztwa nad przejmowanymi nieruchomościami,

g) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

h) prowadzenie spraw w zakresie przygotowania opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych dotyczących nieruchomości gminnych,

i) prowadzenie postępowań w sprawie podziału i scalenia nieruchomości gminnych,

j) prowadzenie spraw z zakresu wyceny nieruchomości gminnych,

k) sporządzanie projektów planów wykorzystania zasobów nieruchomości gminnych,

l) prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy i decyzjami dotyczącymi trwałego zarządu nad nieruchomościami gminnymi,

ł) naliczanie należności z tytułu dzierżawy i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi,

m) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wniesienia sprawy do sądu w sprawach dotyczących nieruchomości gminnych,

n) sporządzanie i składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnych oraz wniosków o wpis zmian w księdze wieczystej,

o) prowadzenie postępowań w celu wyjaśnienia stanów prawnych i własnościowych nieruchomości,

p) prowadzenie postępowań w sprawie przejęcia wywłaszczonych nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

r) rozliczanie stanu mienia komunalnego na koniec roku kalendarzowego,

s) prowadzenie rejestru użytkowników, dzierżawców i zarządców posiadających nieruchomości gminne w trwałym zarządzie,

t) prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich,

u) monitorowanie i kontrolowanie uiszczania w terminie i w wymaganej wysokości ww. opłat, oraz w przypadku ich braku, podejmowanie przewidzianych prawem czynności w celu ich wyegzekwowania;

4) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wydania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

b) przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej w roku poprzednim,

c) kontrolowanie wiarygodności, rzetelności i zgodności ww. oświadczeń z dokumentacją źródłową należącą do podmiotu składającego ww. oświadczenie, na podstawie odrębnego upoważnienia wójta,

d) informowanie o wysokość należnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku,

e) monitorowanie i sprawdzanie uiszczania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie w tym zakresie czynności windykacyjnych,

f) prowadzenie ewidencji/rejestru zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

g) prowadzenie rejestru punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych,

h) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłat za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

i) współpraca z gminą komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,

j) organizowanie i koordynowanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży;

2. Ponadto do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy, w tym wynikających z ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

2) sporządzanie i przekazywanie informacji – o której mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia gminnego właściwym organom administracji publicznej;

3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

4) opracowywanie regulaminu funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, monitorowanie jego aktualności, oraz zgłaszanie propozycji jego aktualizacji;

5) sporządzanie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej;

6) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie zadań prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25570
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07