Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, poprzez:

a) prowadzenie rejestru mieszkańców gminy,

b) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców,

c) dokonywanie rejestracji w rejestrze PESEL,

d) rejestrowanie czynności meldunkowych polegających na:

- zameldowaniu osoby w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

- wymeldowaniu osoby z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

- zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania osoby z miejsca pobytu stałego, oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji wydanych decyzji,

f) wydawanie zaświadczeń zawierające dane przetwarzane w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców gminy i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,

g) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

h) wydawanie dowodów osobistych,

i) przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,

j) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

k) przyjmowanie zgubionych dowodów osobistych i przekazywanie ich organowi który wydał dowód osobisty, w celu jego unieważnienia,

l) unieważnianie dowodów osobistych,

ł) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,

m) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

n)  wydawanie zaświadczeń zawierających dane przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych,

o) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

p) prowadzenie innych spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych  zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

2) ustawy prawo o zgromadzeniach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń publicznych,

b) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji zakazującej organizacji zgromadzeń publicznych,

c) prowadzenie innych spraw z zakresu zgromadzeń, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

3) ustawy kodeks wyborczy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie stałego rejestru wyborców i jego bieżące aktualizowanie,

b) udostępnianie stałego rejestru wyborców,

c) prowadzenie postępowań w sprawie wpisania lub odmowy wpisania wyborców do stałego rejestru wyborców na terenie gminy,

d) prowadzenie postępowań w sprawie wykreślenia ze stałego rejestru wyborców osoby pozbawionej prawa wybierania,

e) sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców oraz dopisywanie wyborców do spisu wyborców i wykreślanie wyborców ze spisu wyborców,

f) dokonywanie zawiadomień, o dopisaniu wyborców do spisu wyborców i wykreśleniu wyborców ze spisu wyborców, właściwych urzędów gmin,

g) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

h) powiadamianie wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia,

i) udostępnianie spisu wyborców do wglądu w siedzibie urzędu,

j) prowadzenie postępowań w sprawie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców,

k) informowanie wyborców, w tym wyborców niepełnosprawnych – w każdej dopuszczalnej prawem formie, o sprawach dotyczących wyborów obejmujących stały rejestr wyborców, spis wyborców, udzielanie i cofanie aktów pełnomocnictwa do głosowania i głosowania korespondencyjnego,

l) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz cofaniem udzielonych pełnomocnictw do głosowania,

ł) prowadzenie wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania,

m) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,

n) wykonywanie innych czynności w zakresie organizacji i przeprowadzania wyborów na polecenie wójta lub sekretarza gminy;

4) ustawy o referendum lokalnym i ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w zakresie ustalonym przez sekretarza gminy;

5) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) przyjmowanie wniosków o:

- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

- zmianę wpisu / uzupełnienie wpisu w CEIDG,

- wpis w CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

- wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

- wykreślenie wpisu w CEIDG, oraz

wydawanie pokwitowań ich przyjęcia,

b) przekształcanie ww. wniosków w formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie ich przy użyciu podpisu elektronicznego a następnie przesyłanie do CEIDG,

c) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie ww. wniosków,

d) wpisywanie w CEIDG informacji o działalności regulowanej prowadzonej przez przedsiębiorcę, wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez gminę, na podstawie informacji uzyskanej od pracownika urzędu zajmującego się bezpośrednio prowadzeniem takiego rejestru,

e) prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków funduszy pomocowych,

f) organizowanie i koordynowanie realizacji projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,

g) prowadzenie innych spraw z zakresu działalności gospodarczej zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

6) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej, oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji,

b) reprezentowanie wójta podczas kwalifikacji wojskowej i podejmowanie w jego imieniu czynności, związanych z kwalifikacją wojskową, zastrzeżonych przepisami prawa dla wójta, w tym sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

c) prowadzenie postępowań w sprawie wzywania osób do stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej,

d) prowadzenie listy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

e) prowadzenie postępowań z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień - w razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, w sprawie nałożenia na nią grzywny w celu przymuszenia albo wydania zarządzenia przymusowego doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

g) organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

h) rozplakatowywanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz rozplakatowywanie innych obwieszczeń z zakresu obronności na żądanie uprawnionych podmiotów,

i) prowadzenie postępowań w sprawie uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

j) prowadzenie postępowań w sprawie uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na jego udokumentowany wniosek za żołnierza samotnego,

k) prowadzenie postępowań w sprawie powołania gminnych formacji obrony cywilnej, zapewnianie im obsługi formalno-organizacyjnej oraz nadzorowanie realizacji nałożonych na nie obowiązków,

l) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na mieszkańców gminy obowiązków w ramach przygotowań do samoobrony,

ł) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na osoby obowiązku świadczeń osobistych, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek uprawnionych podmiotów,

m) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na osoby i inne zobowiązane na mocy ustawy podmioty, świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek uprawnionych podmiotów,

n) prowadzenie postępowań w sprawie przeznaczenia osoby do wykonywania świadczeń osobistych w czasie pokoju, na wniosek uprawnionych podmiotów,

o) prowadzenie postępowań w sprawie opracowania i aktualizacji dokumentacji z zakresu obronności wymaganej ww. ustawą oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy,

p) prowadzenie szkoleń i instruktażu z zakresu obronności dla pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz członków formacji obrony cywilnej,

r) prowadzenie postępowań w sprawie opracowania i aktualizacji planu obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej gminy,

s) organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej, sprawowanie nadzoru nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,

t) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

u) kontrola przygotowania i realizacji zaciemnienia i wyposażania oświetlenia na terenie działania, w zakładach pracy oraz środkach transportu,

w) realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych,

x) planowanie i realizacja wspólnych szkoleń i ćwiczeń z pracownikami urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji i zakładów pracy oraz formacji obrony cywilnej w zakresie obrony cywilnej,

y) przygotowanie i aktualizacja planu ochrony dóbr kultury oraz prowadzenie ewidencji tych dóbr;

7) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

b) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zakazu przeprowadzania imprez masowych,

c) kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami udzielonego zezwolenia na podstawie odrębnego upoważnienia wójta,

d) prowadzenie innych spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

8) ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) ewidencjonowanie pism i dokumentów wychodzących i przychodzących do urzędu, podlegających ochronie na podstawie przepisów ww. ustawy,

b) prowadzenie, nadzorowanie i monitorowanie pomieszczeń w których przygotowywane są i ewidencjonowane oraz przechowywane ww. pisma i dokumenty;

9) ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) prowadzenie zbiorów aktów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw RP, Monitorze Polskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

b) udostępnianie ww. zbiorów do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego,

c) prowadzenie zbiorów aktów prawnych stanowionych przez organy gminy oraz ich bieżące aktualizowanie w systemie informatycznym,

d) udostępnianie ww. zbiorów do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego,

e) zapewnianie i koordynowanie sporządzania projektów tekstów jednolitych aktów prawnych ustanowionych przez radę  - w wymaganym terminie, przez właściwych merytorycznie pracowników urzędu,

f) prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy;

10) ustawy o sporcie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) opracowanie projektu zasad, warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,

b) monitorowanie realizacji ww. uchwały, jej aktualności, oraz zgłaszanie propozycji jej aktualizacji,

c) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z powołaniem i funkcjonowaniem gminnej rady sportu,

d) opracowywanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

e) monitorowanie realizacji ww. uchwały, jej aktualności, oraz zgłaszanie propozycji jej aktualizacji;

11) realizacja innych zadań z zakresu sportu, tj.:

a) tworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie oferty sportowej,

b) analizowanie możliwości pozyskania przez gminę dotacji ze środków zewnętrznych na realizację projektów w zakresie wspierania i rozwoju sportu, w tym infrastruktury sportowej,

c) sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie dotacji na ww. projekty – z wyjątkiem projektów inwestycyjnych,

d) koordynowanie i monitorowanie realizacji ww. projektów – z wyjątkiem projektów inwestycyjnych,

e) organizowanie imprez sportowych,

f) nadzorowanie pracy animatorów/koordynatorów orlików, w tym ich dbałości o czystość i porządek na orlikach oraz bezpieczeństwo dzieci korzystających z orlików;

12) ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) monitorowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,

b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, monitorowanie jej aktualności oraz zgłaszanie propozycji jej aktualizacji,

c) weryfikowanie spełnienia warunków do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego oraz przygotowywanie listy osób uprawnionych do jej otrzymania,

d) zapewnianie obsługi organizacyjnej ochotniczym strażom pożarnym, w tym:

- zapewnianie ubezpieczenia oraz okresowych badań lekarskich członkom ochotniczych straży pożarnych;

- koordynowanie udziału członków ochotniczych  straży pożarnych w szkoleniach,

- wspieranie przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,

e) prowadzenie spraw związanych z należytym zabezpieczeniem urzędu przed pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym dbanie o stan gaśnic, oznakowania i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych,

f) organizowanie szkoleń, instruktażu i ćwiczeń dla pracowników urzędu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym zapewnianie przygotowania wymaganych wewnętrznych procedur postępowania na wypadek wystąpienia ww. zagrożeń;

2. Ponadto do zadań wydziału należy:

1) zapewnianie obsługi administracyjno-biurowej radzie oraz jej komisjom;

2) przyjmowanie i ewidencjonowanie przekazanych przez wójta oraz przez inne uprawnione podmioty projektów uchwał rady;

3) przekazywanie do zaopiniowania projektów uchwał rady poszczególnym komisjom rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady;

4) przygotowywanie, przy współudziale właściwych merytorycznie działów, materiałów na sesje rady i posiedzenia jej komisji;

5) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji;

6) zapewnianie obsługi organizacyjnej na sesjach, posiedzeniach, zebraniach i spotkaniach rady, komisji i wójta, w tym protokołowanie ich przebiegu oraz sporządzanie list obecności;

7) inicjowanie oraz organizowanie szkoleń dla radnych;

8) prowadzenie rejestru projektów uchwał oraz rejestru uchwał;

9) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi;

10) przekazywanie uchwalonych uchwał do wykonania wójtowi lub innym upoważnionym podmiotom;

11) przekazywanie wniosków, zapytań oraz interpelacji z sesji rady i posiedzeń jej komisji wójtowi lub innym podmiotom;

12) przekazywanie uchwalonych uchwał przez radę do właściwych instytucji nadzorczych;

13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków dla których organem właściwym jest rada;

14) przyjmowanie i gromadzenie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych;

15) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej, poprzez:

a) współpracę z instytucjami publicznymi zajmującymi się statystyką publiczną,

b) koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu statystyki publicznej, w tym m.in. dotyczących spisów, na żądanie uprawnionych podmiotów;

16) prowadzenie spraw związanych z należytym zabezpieczeniem urzędu przed włamaniami, kradzieżami i nieuprawnionym dostępem;

17) dysponowanie kluczami i innymi zabezpieczeniami urzędu oraz udostępnianie kluczy wejściowych do urzędu upoważnionym pracownikom;

18) prowadzenie rejestru osób upoważnionych do posiadania kluczy wejściowych do urzędu;

19) nadzorowanie, organizowanie i koordynowanie czynności związanych z otwieraniem i zamykaniem urzędu przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu;

20) dbanie o należyty stan czystości i porządku w urzędzie;

21) prowadzenie obsługi administracyjnej zebrań wiejskich oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;

22) współpraca z sołtysami w tym wspieranie ich działalności, poprzez udzielanie porad, instrukcji oraz organizowanie szkoleń;

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety gminnej „Kwartalnik Gminy Zbójno”;

24) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi lub dostawy w zakresie zadań prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07