Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 25.04.2016 r.

WOŚ. 6220.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

Uzasadnienie

W dniu 08.02.2016 r. do organu wpłynął wniosek Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Oranem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

Inwestor jako strona wszczynająca postępowanie staje się dysponentem tego postępowania. Oznacza to, że aż do wydania decyzji rozstrzygającej może dokonać zmian we wniosku, poprzez jego modyfikację, a także cofnąć złożony wniosek.

Pan Sławomir Paweł Jurkiewicz pismem z dnia 10.03.2016 r. (data wpływu do tut. Organu 31.03.2016 r., dz. korespondencji 2135/16 cofnął wniosek z dnia 08.02.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

Prawo uprawnia stronę zarówno do wszczęcia postępowania, jak i do cofnięcia przez wnioskodawcę żądania wszczynającego postępowanie. Takie działanie ma najczęściej miejsce, gdy strona nie jest już zainteresowana kontynuacją postępowania i uzyskaniem merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji. W takiej sytuacji dalsze postępowanie staje się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Skoro w przedmiotowej sprawie zaistniały okoliczności kwalifikujące do zastosowania art. 105 § 1 k.p.a., orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                              Elżbieta Górzyńska

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-04-25 14:14
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 14:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15513
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07