Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 15.01.2016 r. r.

WOŚ.6220.1.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Pana Mariusza Andler - wspólnik spółki jawnej MBZ Andler, Tomczak sp. j.  z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Maślana 8/10, pełnomocnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Łukaszewo w km od 0+000 do km 4+391 wraz z przebudową mostu JNI 01016500 w miejscowości Ruże, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010,    Nr 213, poz. 1397).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:

 

Obręb Łukaszewo: 132/3, 131/1, 154/3, 135/6, 88/1, 89/1, 131/2, 132/2, 134/3, 133/1, 133/2, 156/1, 155/7, 155/11, 136/2, 136/3, 115/1, 154/4, 155/5, 155/9, 73, 87/1

 

Obręb Ruże: 120/2, 214/2, 126/2, 277/1, 123/2, 124/2, 156, 223/1, 127/1, 276/1, 203/4, 203/7, 204/2, 216/2, 231/1, 136/7, 157/2, 157/3, 167/2, 226/1, 192/2, 233/1, 52, 202/2, 217/2, 218/2, 193/2, 206/2, 212/2, 262/1, 201/2, 205/2, 215/2, 200/2, 51, 111/1, 128/1, 136/4, 136/8, 199/1, 213/2, 220/1, 336/1, 122, 171/2, 170/2, 185/2, 190/7, 190/9, 198/2 

 

Obręb Sitno: 359, 71/3.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32, tel.(054) 280 19 21.

 

 

Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ruże,  sołectwie Łukaszewo, sołectwie Sitno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbójno – na okres 14 dni licząc
od dnia 15 stycznia 2016 r.

 

Z up. Wójta

Elżbieta Górzyńska

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-01-15 14:46
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2016-01-15 14:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15540
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07