Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

                                                                             Zbójno, dnia 26.10.2015 r.

WOŚ.6220.3.2015

DECYZJA

  Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.r, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2015 r. /wpływ do tut. urzędu 05.10.2015 r./ złożonego przez Gminę Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C  w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno.

UZASADNIENIE

Dnia 01.10.2015 r. ( data wpływu 05.10.2015 r. ) Gmina Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu: przebudowy drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C  w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) dołączył do w/w wniosku:

-    kartę informacyjną przedsięwzięcia,

- mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Wójt Gminy Zbójno postanowieniem Nr WOŚ.6220.2.2015 z dnia 01.10.2015 r. wszczął postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie umieszczone w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zbójnie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Zbójnie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zbójno.

Jednocześnie pismem z dnia 1 października 2015 r. nr WOŚ.6220.1.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu: OPINIA Nr 55/N.NZ/15/55z dnia 13.10.2015 r. znak sprawy PSSE-GD-N.NZ-42-6-3/15/2377 wyraził opinię, ze dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu: przebudowy drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C  w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Postanowieniem Nr WOO. 4240.599.2015.KŚ.2 z dnia 21.10.2015 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu: przebudowy drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C  w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag i wniosków do

prowadzonego postępowania oraz zgromadzonych w nim dokumentów.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze łączne uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art.63 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.nr 199 , poz.1227 z późn. zmianami), po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, lokalnie pola uprawne. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę

drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C  w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi poprzez ułożenie dwóch warstw bitumicznych gr. min. 9 cm. W miejscach lokalnych przewężeń jezdni oraz w miejscach poszerzeń na łukach poziomych zaprojektowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, tj. wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Na całej długości drogi zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Na początkowym odcinku drogi zaprojektowano dwustronne chodniki z kostki betonowej. Zaprojektowano również przebudowę istniejących zjazdów na przyległe posesje / pola uprawne. Nawierzchnia zjazdów zależy od przekroju drogi: w przekroju ulicznym zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej, natomiast w przekroju drogowym z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi zaprojektowano odtworzenie rowów odwodnieniowych o głębokości min. 0,5m. W przekroju ulicznym na krawędzi drogi zaprojektowano krawężnik uliczny wystający 12/15x30cm, na połączeniu zjazdów z jezdnią zaprojektowano krawężnik betonowy wjazdowy 15x25cm. Zjazdy obramowano opornikiem betonowym 12x25cm, natomiast krawędź chodnika stanowić będzie obrzeże chodnikowe 8x30cm. 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (uchwała RM z dnia 22.02.20111 r. – M.P. z dnia 21.06.2011 r., Nr 49, poz. 549), jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych, nie stanowi też zagrożenia dla jakości tych wód.

Planowane zamierzenie znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20013 r., poz. 627 ze zm. ). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Ze względu na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją oraz skalę i zasięg nie przewiduje się, aby planowane prace, wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w ochronie przyrody, a tym samym zamierzenie nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności opierając się na analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, a także uwarunkowań wynikających z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uznano za zasadne nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Stronom przysługuje prawo złożenia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, za moim pośrednictwem.

Informację i niniejszym postanowieniu zamieszcza się na:

1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójno oraz w miejscowości Zbójno,

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójno, BIP

Z up. Wójta

Elżbieta Górzyńska

 

Otrzymują:

1.Gmina Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

2. strony postępowania poprzez obwieszczenie

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2015-10-27
  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2015-11-02 11:37
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 12:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15514
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07