Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Dane podstawowe

Gmina Zbójno

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Zbójno
Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

Dane kontaktowe

 • tel. +48 (54) 280 19 21
 • fax +48 (54) 280 19 21

Przedstawiciel organu

 • Wójt - Katarzyna Kukielska
 • Przewodniczący Rady Gminy - Renata Stancelewska

Informacje o Gminie

 • powierzchnia gminy w km2: 84,4
 • liczba ludności: ok. 5 tys.
 • liczba sołectw: 16
 • nazwy sołectw: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rudusk, Rembiocha, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-12 14:01
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-13 10:05

Gmina Zbójno jest typowo rolniczą. W 16 sołectwach na obszarze 8,4 tys. ha zamieszkują producenci płodów rolnych, a grunty rolne są własnością indywidualną. Produkcja rolnicza obejmuje głównie zboże, mięso, buraki cukrowe i mleko.

W gminie nie ma zakładów przemysłowych, natomiast wysokie wskaźniki produkcyjne sprzyjają rozwijaniu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i taką ofertę gospodarze gminy kierują do potencjalnych inwestorów.

Na terenie gminy, liczącej 4,7 tys. mieszkańców, funkcjonuje bank spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", szkoły podstawowe, przedszkola, biblioteka, ośrodki zdrowia, remizy strażackie, lecznica zwierząt. Walory krajobrazowe i bogactwo środowiska przyrodniczego stanowią o atrakcyjności turystycznej gminy.

Centralna i wschodnia część położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Drumliny Zbójeńskie".

Obiektem ochrony są unikalne formy morfologiczne, zwane drumlinami, dominujące elementy krajobrazu tej część Wysoczyzny Dobrzyńskiej.

Rejon krajobrazowo-turystyczny tworzą dolina rzeki Ruziec oraz zespół jezior Działyńskie-Wielgie.

Warte zwiedzenia są zabytki architektoniczne, jak np. kościót w Działyniu z początków XVII w., albo zespół klasztorny karmelitów i "Grodzisko" (obecnie kalwaria) w Oborach (z cennym zabytkiem sakralnym - Pietą Oborską). Ponadto, zespół dworski w Wielgiem, pałac w Zbójnie z otaczającymi je parkami oraz młyn wodny w Rużu. Zagospodarowanie bazy turystyczno-wypoczynkowej nad jeziorem Rudusk w Zbójnie jest ofertą dla inwestorów.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-12 13:36
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 08:39
 • -

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2015-12-11 08:45
 • -

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2015-12-11 08:46
  • zmodyfikował: Robert Witulski
   ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 08:46
 • -

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2015-12-11 08:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-12 13:55

Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Zbójno (RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZBÓJNO z siedzibą w Zbójnie, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zbojno.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy Zbójno; odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO;
 5. podanie danych osobowych jest:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciażącego na Administratorze;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator Danych.

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119).

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-14 14:55
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-13 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27369
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 10:05:33