Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbójno jest Wójt Gminy Zbójno. W Urzędzie Gminy Zbójno został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-maila: iod@zbojno.pl.

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119), Administrator Danych podaje do publicznej informacji tzw. klauzule informacyjne (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) do operacji przetwarzania danych dokonywanych w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Zbójno.

Inspektor ochrony danych - Paula Klugiewicz
Z-ca inspektora ochrony danych - Robert Bagiński

e-mail: iod@zbojno.pl

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-20 10:33
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Finansowy i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Zarządzania Infrastrukturą
Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Wydział Edukacji
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych
Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu oraz promocji

 

Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Zbójno (RODO)

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZBÓJNO z siedzibą w Zbójnie, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Inspektor ochrony danych - Paula Klugiewicz, Z-ca inspektora ochrony danych - Robert Bagiński, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zbojno.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy Zbójno; odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO;
 5. podanie danych osobowych jest:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciażącego na Administratorze;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

                                                                                                  

                                                                                         Administrator Danych.

 

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119).

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-14 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 08:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1933
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-29 08:23

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1084655
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 11:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl