Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Skarbnik Gminy

Małgorzata Szewczykowska

Tel. 54 280 1921 wew. 38

E-mail: skarbnik@zbojno.pl

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-20 12:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 11:22

Do kompetencji skarbnika gminy należy:

 

1) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy;

Załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Zbójno

2) opracowanie projektu budżetu gminy oraz uchwały budżetowej, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz innych projektów uchwał w sprawach finansowych; monitorowanie ich aktualności oraz zgłaszanie propozycji ich aktualizacji;

3) nadzorowanie i monitorowanie wykonania budżetu gminy;

4) nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej;

5) współdziałanie z działami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu i wykonywaniu budżetu gminy;

6) współdziałanie z działami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy przy wykonywaniu sprawozdawczości budżetowej oraz sporządzaniu sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N;

7) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki oraz zbiorczych i bilansu skonsolidowanego;

8) wykonywanie określonych przepisami prawa czynności związanych z rachunkowością i gospodarką finansową gminy, zastrzeżonych dla skarbnika gminy i głównego księgowego budżetu gminy, poprzez między innymi:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli,

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

9) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

10) akceptowanie postanowień – poprzez parafowanie, projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych;

11) nadzorowanie i kontrolowanie gospodarowania środkami budżetowymi gminy a w szczególności przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

12) pełnienie nadzoru finansowego nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy,

13) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez wójta;

14) nadzorowanie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych, w tym czynności windykacyjnych i egzekucyjnych;

15) nadzorowanie inwentaryzacji środków trwałych;

16) współdziałanie przy opracowywaniu oraz bieżącym monitorowaniu i aktualizacji dokumentacji kontroli zarządczej oraz całego systemu kontroli zarządczej w urzędzie;

17) przestrzeganie ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej, uczestniczenie w jego ciągłej poprawie i doskonaleniu, zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu nieprawidłowości w jego działaniu, dokonywanie okresowej samooceny kontroli zarządczej, identyfikowanie ryzyka na swoim stanowisku pracy oraz uczestniczenie w jego zarządzaniu i minimalizowaniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia;

Załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Zbójno 

18) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w urzędzie i zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy na podstawie odrębnych upoważnień wójta;

19) bieżące reagowanie na wszelkie nieprawidłowości i zjawiska niepożądane, stwierdzanie możliwości powstania strat i szkód, przeciwdziałanie im zanim jeszcze nie wystąpiły, jak również kontrolowanie poprawnego stosowania samokontroli w toku wykonywania prac przez podległych pracowników (kontrola funkcjonalna);

20) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej urzędu i gminy, kontrolowanie realizacji postanowień w nich zawartych, analizowanie ich funkcjonowania i aktualności oraz przedstawianie wójtowi propozycji ich aktualizacji.

21) Prowadzenie rejestru umów.

 

2. Ponadto do zadań skarbnika gminy należy pełnienie funkcji kierownika wydziału finansowego i gospodarki nieruchomościami w tym:

 

1) kierowanie pracami działu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi i poleceniami wójta;

2) organizowanie pracy w dziale oraz nadzorowania prawidłowej, terminowej, skutecznej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji zadań działu;

3) prezentowanie stanowiska wójta w sprawach realizowanych przez dział na sesjach rady i posiedzeniach jej komisji;

4) wykonywanie uprawnień bezpośredniego zwierzchnika służbowego wobec pracowników wydziału finansowego i gospodarki nieruchomościami w szczególności poprzez:

a) przeprowadzanie okresowej oceny pracy pracowników działu,

b) informowanie, instruowanie oraz szkolenie podwładnych pracowników w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań działu,

c) systematyczne sprawdzanie merytorycznej i formalnej poprawności prowadzonych postępowań, w szczególności akt sprawy, dokumentów i pism urzędowych oraz opracowań powstających w dziale,

d) egzekwowanie od pracowników starannej i efektywnej pracy,

e) kontrolowanie znajomości oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawnych w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanych stanowiskach pracy;

5) systematyczne analizowanie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w szczególności z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, na realizację zadań gminy;

6) udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i zapytania, w tym dotyczące udostępnienia informacji publicznej i danych osobowych;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie na nie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ustalonymi zasadami;

8) wdrażanie, również zapobiegawczo, niezbędnych usprawnień, efektywnych metod pracy i funkcjonalnej struktury organizacyjnej, w szczególności mającej wpływ na obsługę klientów;

9) prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań;

10) tworzenie niezbędnych baz danych;

Załącznik do zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Zbójno 

11) nadzorowanie przekazywania przez pracowników działu, do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na oficjalną stronę internetową gminy, informacji z zakresu zadań realizowanych przez dział, które powinny być przekazane do publicznej wiadomości;

12) nadzorowanie oraz kontrolowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w podległym dziale, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, polityce bezpieczeństwa danych osobowych urzędu oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w urzędzie;

13) nadzorowanie oraz kontrolowanie podległych pracowników w zakresie przestrzegania ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej;

14) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie zadań prowadzonych przez dział.

3. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-20 13:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 13:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4992
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-22 11:22

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Odnośniki