Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-30 15:25

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za 2023 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-30 15:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-30 15:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-31 13:28

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-31 13:28

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-31 13:28

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-14 14:53

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

L.P

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

WRC Sebastian Rosiński

ul. Ugory 78

87-100 Toruń

505 900 158

 

2.

Firma Handlowo-Usługowa   ,,BIE-ROL’’ Wojciech Bielecki

Okonin 40

87-517 Brzuze

54 270 84 10

517 910 250

3.

Usługi Transportowe

Andrzej Mazurkiewicz

Skępsk 45

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 52 91

785 338 588

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47

87-600 Lipno

608 028 310

5.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mostowa 8B

87-400 Golub Dobrzyń

56 683 24 36

6.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.

Ostrowite 4

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 62 96

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-14 14:53

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-04-28 11:52

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2022 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-04-28 11:51

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-04-28 11:51

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-09 09:13

 

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-09 09:12

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-09 09:12

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-13 12:07

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

W celu realizacji warunków  Umowy nr 49/2020 z dnia 29.12.2020 r. dotyczącej zadania pn. ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku’’, a w szczególności § 3 ust. 5 pkt 6 dotyczącego działań w przypadku nie wypełniania  obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. stosuje etykietę, którą kierowcy będą przyklejali w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych u mieszkańców .

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku  w zakresie segregacji odpadów, Przedsiębiorstwo odbiera odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Następnie powiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną Gminę Zbójno o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia Wójt wszczyna postępowanie oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-13 12:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-07 13:56

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

 

Informujemy, że Urząd Gminy Zbójno zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Rolnicy z terenu Gminy Zbójno zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział w programie do dnia 28 lutego 2023 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023. Termin ten może ulec zmianie.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, pokój 24. Wniosek może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Zbójno, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku.

Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Zbójno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Zbójno.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. 54 280 1921

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-07 13:53

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-07 13:53

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:13

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy Zbójno w 2022 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:12
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-05-05 13:13

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:12

 

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Zbójno w 2022 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:11

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:11

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:10
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-05-05 13:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-28 13:46

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za 2021 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-28 13:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-28 13:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-01 14:56
 • Hermonogram

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-04-01 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-01 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 11:54

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych

dla wskazanych miejscowości Gminy Zbójno na rok 2022

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 11:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 11:51

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-14 14:05

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-14 14:04
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-12-14 14:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-14 14:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:10

 

 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za rok 2020

Korekta

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-28 13:57

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Zbójno za 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-28 13:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-28 13:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-04 12:11

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych

dla wskazanych miejscowości Gminy Zbójno na rok 2021

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-04 12:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-04 12:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-17 12:27

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbójno za 2019 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-17 12:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-17 12:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-27 14:20

 

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

i przydowmowych oczyszczalni ścieków

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-27 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-27 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:35

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

LP.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne

„KOMES” Sp. z o. o.              w Rypinie

ul. Elizy Orzeszkowej 4

87-500 Rypin

54 280 24 61

664 643 897

2.

Usługi transportowe

TRANSTER

ul. B. Prusa 7

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 20 60

604 977 046

3.

Usługi Transportowe

Andrzej Mazurkiewicz

Skępsk 45

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 52 91

785 338 588

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie  Sp. z o.o

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 47 87-600 Lipno

 

608 028 310

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:35
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 14:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze i inne odpady pochodzące  z działalności rolniczej zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

 

L.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

 

Firma „JARES”  Jarosław Białobrzeski

 

ul. Romana Domagały 94   10-371 Kieźliny

601-653-268

2.

Firma AgroOPC

Izdby 5

88-300 Mogilno

601 236 867

3.

Firma KAR-UR

Małgorzata Karnowska

Wielki Konopat 39

86-100 Świecie

502-518-555

666-111-437

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-19 11:43

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Zbójno w 2021 roku.

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Zbójno jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 47,

87 – 600 Lipno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 10:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy Zbójno w 2021 roku.

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47, 87- 600 Lipno

Miejsce zagospodarowania odpadów takich jak:

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal), zmieszane odpady opakowaniowe -  Sortownia Odpadów, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

- odpady ulegające biodegradacji: Kopiec bioenergetyczny ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

- zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - przetwarzane na Składowisku Odpadów Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

- odpady wielkogabarytowe - Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 10:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Informacja dla mieszkańców gminy Zbójno

dotycząca zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

 

Gmina Zbójno informuje, że zużyte sprzęty RTV i AGD są odbierane na zgłoszenie mieszkańców w sposób objazdowy przez firmę „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Lipno”, ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Zbiórka objazdowa odbywa się dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy Zbójno lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady komunalne. Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie, w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-20 10:26

 

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 i 9 lit. d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno informuje, że w każdą sobotę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR  prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno wystawione są kontenery  i pojemniki, do których mieszkańcy Gminy Zbójno mogą bezpłatnie dostarczać wyselekcjonowane frakcje odpadów:

 

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte opony samochodowe,

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady),

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę,

- odzież i tekstylia,

- odpady niebezpieczne,

- odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ( w szczególności igieł i strzykawek),

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-20 10:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-19 08:47

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla wskazanych miejscowości GMINY ZBÓJNO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-19 08:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-19 08:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-18 13:20

 

Część rolników musi wpisać się do rejestru o odpadach BDO. Kogo dotyczy obowiązek?

13 sierpnia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-18 13:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-18 13:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-11 14:10

 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

( t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.2010 ze zm.).

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-11 14:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-11 14:10

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-30 12:08

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2018 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-30 12:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-30 12:08

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-11 11:54

 

Harmonogram odbierania odpadów w 2019 roku

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-11 11:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-11 11:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-02 09:31

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

L.P

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne

„KOMES” Sp. z o. o w Rypinie

ul. Elizy Orzeszkowej 4

87-500 Rypin

54 280 24 61

664 643 897

2.

Usługi transportowe

TRANSTER

ul. B. Prusa 7

87-400 Golub-Dobrzyń

056 683 20 60

604 977 046

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-02 09:31
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 09:30

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-26 14:07

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2017 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-26 14:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-26 14:07

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-01-11 13:09

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY ZBÓJNO NA ROK 2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-01-11 13:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-01-11 13:09

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-05-04 12:27

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2016 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-05-04 12:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-05-04 12:26

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-04-10 14:42

 

INFORMACJA

 

Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. – informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także informacja o instalacjach, do których zostały przekazane odpady komunalne ponadto informacja o funkcjonującym na terenie Gminy Zbójno PSZOK.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-04-10 14:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-04-10 14:42

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-11 13:08

 

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zbójno

w 2017 roku

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-11 13:08
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 14:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-11 13:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-05-02 21:33

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2015 ROK

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-05-02 21:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-05-02 21:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-06 13:42

 

Roczne sprawozdanie wójta z realizacji zadań

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-06 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-06 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

 

Harmonogram wywozu nieczystości komunalnych na 2016 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

  W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-26 15:09
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 15:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-26 15:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-26 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17877
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-30 15:25:06