Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

1)  uchwalanie statutu gminy,

 

2)  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

 

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 

5)  uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

6)  uchwalanie programów gospodarczych,

 

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 

8)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

     a)  określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

      b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

      c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

      d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

      e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

       f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

       g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

       h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

        i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

      12 a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i
regionalnych,

 

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

       14 a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-01-20 13:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-01-20 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-20 13:35

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1106214
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 16:04

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl