Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Statut Gminy Zbójno

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne. § 1. Gmina Zbójno działa na podstawie prawa i niniejszego Statutu. §2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zbójno; 2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Zbójno; 3) Komisjach - należy przez to rozumieć komisje Rady; 4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbójno; 5) Przewodniczącego Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno; 6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Zbójno; 7) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą gminy Zbójno; 8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Zbójno; 9) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.). § 3.1. Gmina Zbójno jest wspólnotą samorządową osób mających zamieszkanie na jej terenie . 2. Każdy mieszkaniec Gminy jest członkiem wspólnoty samorządowej. 3. Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Zbójno. 4. Terytorium Gminy Zbójno obejmuje obszar o powierzchni 84 km2. Granice tego obszaru określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu. 5. W skład Gminy wchodzą Sołectwa, jako jednostki pomocnicze Gminy Zbójno. 6. Granice Sołectw, ich organy, ustrój i zakres kompetencji określa Statut Gminy i wydane na jego podstawie odrębne statuty. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 2 do Statutu. § 4.1. Gmina posiada osobowość prawną. 2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. 3. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Rady i Wójta. 4. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami. Wykaz jednostek, o których mowa stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

Rozdział 2

Cele i zadania Gminy. § 5.1. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. 2. Dla realizacji celu określonego w Statucie Gmina wykonuje zadania własne, zlecone i powierzone. § 6.1. Dla wykonywania zadań własnych wykraczających poza możliwości organizacyjne Gminy, może ona przystąpić do związku gmin. 2. Przystąpienie do związku gmin wymaga wyrażenia zgody przez Radę Gminy w drodze uchwały. 3. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania między komunalnego. 4. Gmina może tworzyć ( być członkiem ) stowarzyszenia. Zasady członkostwa Gminy w stowarzyszeniu określa statut stowarzyszenia oraz ustawa – Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział 3

Jednostki pomocnicze gminy. § 7.1. W Gminie utworzonych jest 16 jednostek pomocniczych – sołectw. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem. 2. Jednostki pomocnicze tworzy, łączy, dzieli i znosi Rada Gminy w drodze uchwały. 3. Podjęcie uchwały z inicjatywy Rady poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, w których uczestniczy przynajmniej 1/5 mieszkańców. 4. Jednostki pomocnicze nie prowadzą gospodarki finansowej. § 8.1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ( sołtys ) uczestniczy w sesjach Rady Gminy. 2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach bez prawa udziału w głosowaniu. 3. Przewodniczy Rady każdorazowo zawiadamia przewodniczących Rad Sołeckich o sesjach Rady Gminy na takich samych zasadach jak radnych. 4. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej przysługuje dieta na zasadach określonych przez Radę Gminy w drodze uchwały.

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy.

Radny. § 9.1. Radny reprezentuje swoich wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i jej organizacjami. 2. Bez względu na zaangażowanie mieszkańców współorganizuje i uczestniczy w zebraniach wiejskich. 3. Przyjmuje od mieszkańców postulaty i – jeśli dotyczą one budżetu – przekazuje je do zaopiniowania właściwej Komisji w trakcie prac nad budżetem. W okresie realizacji budżetu wnioski takie mogą być kierowane do Wójta, który ma obowiązek zająć w tej sprawie stanowisko. Interpelacje, wnioski i zapytania kierowane do Wójta między sesjami Rady wymagają formy pisemnej. Podejmując czynności, o których mowa, radny ma obowiązek uwzględniania interesów całej Gminy. § 10.1. Osoba wybrana na radnego nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 2. Wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Gminy, w której uzyskała mandat. 3. Mandatu radnego nie może łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody i wicewojewody, ani z członkostwem w organie innej jednostki samorządowej. 4. Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego. 5. Radny jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym. 6. Oświadczenie o którym mowa w ust. 5 składa się Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 30 dni od objęcia mandatu, a kolejne oświadczenia co roku do dnia 30 kwietnia. 7. Przewodniczący Rady Gminy składa oświadczenie wojewodzie. § 11.1 Rada stwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub Komisji podpisem na liście obecności, 2. W razie niemożności wzięcia udziału w Sesji Rady lub posiedzeniu Komisji radny usprawiedliwia swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub Przewodniczącemu Komisji. § 12. Za udział w pracach Rady, posiedzeniach Komisji przysługują diety na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.

Rada § 13.1. Rada jest organem inspirującym, stanowiącym i kontrolnym Gminy i jej kadencja trwa przez okres określony ustawą. 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. § 14.1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 2. Rada kontroluje działalność Wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję rewizyjną. 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1 Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 4. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, uprawniony jest do: 1) organizowania pracy Rady i prowadzenia jej obrad; 2) składania oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady lub jej Komisji; 3) czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu; 4) reprezentowania Rady na zewnątrz. § 15.1. Rada Gminy współdziała z samorządem mieszkańców wsi. 2. Rada współpracując z samorządem mieszkańców wsi korzysta w szczególności z jego inicjatyw i pomocy w ustalaniu zadań gospodarczych związanych z rozwojem Gminy i ich realizacji, a także w rozwiązywaniu innych spraw związanych z zaspokojeniem jego potrzeb. 3. Rada zasięga i wykorzystuje opinie samorządu na sesjach do planu zagospodarowania przestrzennego i innych uchwał związanych z działalnością samorządu. § 16.1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy, w tym stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych w ustawach szczególnych do kompetencji Rady.

Przygotowanie sesji Rady § 17.1. Przewodniczący przygotowuje sesje Rady ( sesje zwyczajne ). 2. Przewodniczący zwraca się do Przewodniczących Komisji, przewodniczących klubów radnych i Wójta z zapytaniem o wskazanie spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji. 3. Przewodniczący ustala projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji Rady Wójt przygotowuje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym. 4. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję Rady na pisemny wniosek Wójta lub ¼ ustawowego składu Rady w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Obrady § 18.1. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1) zatwierdzenie porządku obrad; 2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 3) informacje Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 4) sprawozdanie Wójta z jego prac między sesjami; 5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska; 6) interpelacje i zapytania radnych; 7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 8) wolne wnioski i informacje. 2. Sprawy nie objęte porządkiem obrad zgłasza się podczas przyjmowania porządku obrad, a ich przyjęcie następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym. § 19.1. Radni oraz Przewodniczący Rad sołeckich powinni być powiadomieni o zwołaniu sesji co najmniej 7 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać projekt porządku obrad, projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem sesji. 2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, sesje zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 1 ( sesje nadzwyczajne ). Formę zawiadomienia radnych i Przewodniczących Rad Sołeckich o sesjach wybiera Przewodniczący Rady. § 20.1. Obrady Rady są jawne. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce, i przedmiot obrad co najmniej na 5 dni przed sesją. Informację należy umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 2. Publiczność ma prawo przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym. § 21.1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. W przypadku braku quorum niezbędnego dla głosowania Przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin. 4. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, bądź – mimo prawidłowego poinformowania o terminie - nie przybyli na posiedzenie odnotowuje się w protokole. § 22.1. Sesję otwiera Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności, jej Wiceprzewodniczący formułą „ Otwieram ..... sesję Rady Gminy Zbójno ”. Sekretarza obrad powołuje Przewodniczący spośród radnych, w kolejności alfabetycznej. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. § 23.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 18 ust. 1 pkt 4 składa Wójt lub zastępca. 2. Sprawozdanie Komisji Rady składają Przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisję. § 24.1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. 2. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytanie skierowane do Wójta. 3. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt w ciągu 30 dni od jej otrzymania lub zgłoszenia. Odpowiedź przekazuje się Przewodniczącemu i zgłaszającemu interpelację. Przewodniczący Rady w punkcie „ interpelacje i zapytania ” informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach. 4. Za zgodą autora interpelacji, odpowiedź może być udzielona ustnie, na tej samej lub bezpośrednio następującej sesji rady. § 25.1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym. 2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Wójt może upoważnić obecnego na sali lub wezwanego w tym celu na salę pracownika samorządowego. 3. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji musi być ona udzielona zgłaszającemu w terminie 14 dni ( do biura rady ). § 26.1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym dotyczących w szczególności: 1) sprawdzenia quorum; 2) zdjęcia określonego punktu z porządku obrad; 3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów; 4) zamknięcia listy mówców; 5) zarządzenia przerwy; 6) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał; 7) przeliczenia głosów; 8) przestrzeganiu regulaminu obrad. 4. Przewodniczący poddaje wniosek radnego pod głosowanie. Rada podejmuje uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosków formalnych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 5. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela głosu: 1) Wójtowi; 2) Przewodniczącemu Komisji właściwych dla przedmiotu obrad. 6. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego. 7. Czas wystąpienia radnego nie może przekroczyć 5 minut. § 27.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji. 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także do wystąpień osób spoza Rady. 4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad poprzez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad. § 28.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania nad projektami uchwał. § 29. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „ Zamykam ....... sesję Rady Gminy Zbójno”. § 30.1. Z przebiegu każdej sesji Rady Gminy sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał; 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 3) nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności; 4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady; 5) zatwierdzenie porządku obrad; 6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, teksty zgłoszonych i ustalonych wniosków; 7) czas trwania posiedzenia; 8) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół. 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. 3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady. 4. Protokół przyjmuje się na następnej sesji zwyczajnej. Uwagi do protokołu zgłoszone przez radnych, uwzględnia się poprzez sporządzenie załączników do protokołu zawierających sprostowanie lub uzupełnienie. § 31.1. Kopie protokołu powinny być w ciągu 7 dni, od odbycia posiedzenia rady, przekazane Wójtowi. 2. Wyciągi z protokołu Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Gminy. 3. Protokoły z obrad przechowuje pracownik Urzędu Gminy sprawujący obsługę biurową Rady.

Uchwały § 32.1. Wniosek wyrażający inicjatywę uchwałodawczą inicjatorzy składają Przewodniczącemu Rady Gminy. 2. Przez inicjatywę uchwałodawczą należy rozumieć złożenie projektu uchwały lub zgłoszenie na piśmie wniosku o przygotowanie projektu uchwały. Wniosek powinien określać główne tezy uchwały oraz uzasadnienie. 3. Wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji są również inicjatywą uchwałodawczą. 4. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Komisje Rady i Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 5. Projekt uchwały powinien zawierać: 1) tytuł, datę i numer; 2) podstawę prawną; 3) ścisłe określenie przedmiotu; 4) określenie organów odpowiedzialnych za realizację; 5) określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały; 6) ustalenie terminu wejścia uchwały w życie. 6. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe i źródła ich pokrycia. 7. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. § 33. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom. § 34.1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia na którym została podjęta. 2. Wójt zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 3. Wójt przekłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 2: 1) uchwałę budżetową; 2) uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium; 3) inne uchwały objęte zakresem działania izby. 4. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści. 5. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami sesji Rady Gminy.

Tryb głosowania § 35.1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. 2. Podczas głosowania Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad: 1) wnioskami formalnymi; 2) wnioskami merytorycznymi; 3) projektami uchwał; 4) innymi sprawami, w których Rada Gminy zamierza wypowiedzieć się poprzez głosowanie. § 36.1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „ przeciw” i „wstrzymujące się”. 2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady Gminy. 3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji. § 37.1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady Gminy. 2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród radnych, po uprzednim przyjęciu przez Radę regulaminu głosowania. 3. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 2 członków. 4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załączniki do protokołu sesji. § 38. W przypadku gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego, przepisy z § 37 stosuje się odpowiednio. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwisko i imię radnego. § 39. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza każde uzyskanie więcej głosów „za” od głosów „przeciwnych”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”. § 40.1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza uzyskanie co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. „przeciw” i „wstrzymujących się”. 2. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych „za”, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

Komisje Rady § 41.1. Do pomocy w wykonaniu zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje problemowe. 2. Rada powołuje następujące Komisje stałe: 1) Rewizyjną; 2) Budżetu i spraw obywatelskich; 3) Rolnictwa i spraw samorządowych; 3) Oświaty, zdrowia, kultury i sportu. § 42.1. Do zadań Komisji stałych należą w szczególności: 1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana; 2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez członków Komisji, radnych spoza Komisji, przewodniczących Rad Sołeckich, Radę, Wójta; 3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 4) występowanie na forum Rady z propozycjami stanowisk, opinii, rezolucji, apeli; 5) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej Komisji. § 43.1. Komisje stałe działają według rocznego planu pracy przekładanego Radzie. 2. Zakres działania Komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu. 3. Komisje samodzielnie decydują, w jakiej formie przedstawią wyniki swojej pracy. Mogą to być opinie, informacje lub wnioski, zawierające stanowisko tak wyrażone, aby mogło być przedmiotem głosowania podczas sesji. § 44. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który w szczególności: 1) ustala termin i porządek posiedzenia; 2) zwołuje posiedzenia; 3) kieruje obradami komisji. § 45. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających sprawy na miejscu. § 46.1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji. 2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez: 1) wspólne posiedzenia Komisji; 2) udostępnienia własnych opracowań i analiz. § 47.1. Komisje władne są do zajmowania stanowisk w sprawach, które należą do ich kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Komisji. 2. Komisje podejmują uchwały zwykła większością głosów. 3. Prawo zwoływania Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady.

Komisja rewizyjna § 48.1. Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz członków. 2, Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być Przewodniczący Rady Gminy i jego zastępca. § 49. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. § 50.1. W zakres działania Komisji wchodzi: 1) kontrola działalności Wójta w zakresie: - realizacji budżetu i w związku z tym występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium, - wykonania uchwał Rady Gminy, interpelacji radnych i skarg mieszkańców, - funkcjonowania Urzędu i zgodności działania z prawem. 2) całokształt gospodarki finansowej Gminy z uwzględnieniem wykorzystania dotacji Gminy; 3) funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu kontroli opracowanego na jeden rok i przyjętego przez Radę. 3. Roczny plan kontroli powinien obejmować: 1) kontrolę wykonania budżetu; 2) opiniowanie sprawozdania finansowego; 3) kontrolowanie wykonania uchwał i załatwionych interpelacji; 4) wykonanie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru; 5) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny działalności Gminy lub poszczególne sprawy. 4. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej poza wymienionymi zagadnieniami powinien określać datę przeprowadzenia kontroli. 5. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie pracy może odbyć się tylko na polecenie Rady Gminy, albo na polecenie Przewodniczącego Rady Gminy gdy sprawa jest pilna. O poleceniu Przewodniczący Rady Gminy informuje Radę Gminy podczas najbliższej sesji. 6. Do czasu ogłoszenia wyników kontroli zarówno kontrolujący jaki i kontrolowani obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. § 51.1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół, który powinien zawierać: 1) wskazanie miejsca i termin kontroli; 2) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą; 3) wykaz osób składających wyjaśnienie; 4) wykaz ustalonych nieprawidłowości, z podaniem dowodów zwłaszcza z dokumentów; 5) wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę Gminy i kierowania do wykonania; 6) podpisy członków zespołu; 7) adnotację o zapoznaniu z protokołem kierowania jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem tego kierownika. 2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli. § 52.1. Komisja rewizyjna kieruje do jednostek skontrolowanych oraz Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 2. Kierownicy jednostek są obowiązani w terminie 14 dni zawiadomić Komisję rewizyjną i Wójta Gminy o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku możliwości wykonania wniosków, należy podać uzasadnienie przyczyny ich niewykonania i propozycję co do sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. § 53. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wyników kontroli oraz z realizacji rocznego planu Komisji. § 54. Członkowie Komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

Kluby Radnych § 55.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w liczbie co najmniej 4 radnych. 2. O tworzeniu klubu radnych należy powiadomić Radę Gminy podając: a) nazwę klubu; b) skład osobowy; c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 3. Organizację wewnętrzną i tryb pracy klubu ustalają same kluby w regulaminach, które nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy. 4. Za udział w pracach klubu radnych nie przysługuje dieta, ani zwrot kosztów podróży służbowych. § 56.1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych zgodnie z ich regulaminem wewnętrznym.

Rozdział 5

Władza wykonawcza Gminy § 57.1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt. 2. Sposób wyboru i odwołania Wójta Gminy określa odrębna ustawa oraz ustawa o samorządzie gminnym. 3. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę. 4. Z-ca Wójta może pełnić funkcję społecznie. 5. Funkcję Wójta Gminy oraz jego zastępcy nie można łączyć z: 1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie; 2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta; 3) zatrudnieniem w administracji rządowej; 4) mandatem posła lub senatora. § 58.1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone ustawą o samorządzie gminnym i przepisach szczególnych. 2. Do zadań Wójta należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, w tym zwłaszcza przygotowanie projektu budżetu oraz określenie sposobu wykonania uchwał; 2) gospodarowanie mieniem komunalnym; 3) wykonywanie budżetu; 4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 5) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do jednoosobowego działania w zakresie wskazanym w tym pełnomocnictwie; 6) składanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności finansowej Gminy; 7) ustalanie regulaminów przetargów publicznych i powoływanie komisji przetargowych; 8) ustalanie zakresu spraw, których wykonywanie może być powierzone przez Wójta Sekretarzowi Gminy; 9) pozostałe zadania Wójta określone są odrębnymi przepisami prawa. 3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. § 59.1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje Gminę na zewnątrz. 2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. § 60.1. Wójt jest kierownikiem Urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 2. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej. 3. Wójt może upoważnić swego zastępcę lub innych pracowników urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu Wójta. § 61. Wójt ma wyłączne prawo: 1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę; 2) dokonywania wydatków budżetowych; 3) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy; 4) dysponowania rezerwami budżetu Gminy; 5) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. § 62.1. Wójt działa poprzez wydawanie regulaminów, zarządzeń i poleceń, które wymagają formy pisemnej. 2. Wójt prowadzi zbiór regulaminów oraz rejestr zarządzeń, które przechowuje Sekretarz Gminy i udostępnia do wglądu radnym.

Rozdział 6

Jednostki organizacyjne gminy § 63.1. Jednostki organizacyjne Gminy tworzy się w celu wykonywania zadań Gminy. 2. Rada Gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej. 3. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi: 1) nazwę jednostki; 2) siedzibę i teren działania; 3) zakres działania; 4) organizację oraz zakres uprawnień; 5) zakres i sposób rozporządzenia majątkiem jednostki organizacyjnej. 4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych określają odrębne przepisy.

Rozdział 7

Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy Mienie komunalne § 64.1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie komunalne jednostek organizacyjnych. 2. Mieniem komunalnym zarządzają organy Gminy bądź inne powołane przez nie podmioty. 3. Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach. 4. Mieniem pozostającym w zarządzie komunalnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Gospodarka finansowa § 65.1. Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy. 2. Projekt budżetu przygotowuje Wójt. § 66.1. Najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Wójt przekłada Radzie oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także syntetyczne objaśnienia do tych dokumentów. 2. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie. § 67.1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt. 2. Bez zgody Wójta Rada nie może wprowadzać w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 3. Obsługę bankową budżetu Gminy prowadzi bank wskazany przez Radę w odrębnej uchwale. § 68.1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. 2. Wójt ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. § 69. Wykonanie budżetu jest opiniowane przez Komisję rewizyjną, która występuje do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Rozdział 8

Jawność działania organów gminy § 70.1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów. 3. Obywatele zainteresowani dostępem do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów z posiedzeń Rady Gminy, mogą je przeglądać i czynić z nich notatki w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania. 4. Zainteresowany powinien poinformować Sekretarza Gminy o dokumentach, które chce przejrzeć i po ich otrzymaniu przegląda je w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. 5. Po wykorzystaniu dokumentów zainteresowany przekazuje je wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy.

Rozdział 9

Pracownicy samorządowi § 71. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych są osoby z którymi nawiązano stosunek na podstawie: 1) wyboru – Wójt; 2) powołania – zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy, kierownik USC i jego zastępca oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych; 3) umowę o pracę – pozostali pracownicy. § 72.1. Ustalenie wynagrodzeń Wójta dokonywane jest przez Radę. 2. Nawiązanie stosunku pracy z Wójtem dokonuje Przewodniczący Rady. W tym przypadku Przewodniczący pełni funkcję przewidziane w kodeksie pracy dla kierownika zakładu pracy. § 73.1. Wójt powołuje i odwołuje swego zastępcę oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, określając ich wynagrodzenie . 2. Wójt wnosi do Rady o powołanie Sekretarza i Skarbnika i określa ich wynagrodzenie. 3. Wójt jest właściwym do nawiązania stosunku pracy i ustalania wynagrodzenia dla pozostałych pracowników Urzędu Gminy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 4. Sekretarz Gminy: 1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu; 2) w imieniu Wójta sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez pracowników Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej; 3) prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wójta; 4) zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów Gminy. 5. Skarbnik Gminy: 1) wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu Gminy i bezpośrednio odpowiada za organizację pracy komórki finansowej Urzędu i skuteczność egzekwowania zaległości wobec budżetu Gminy oraz zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania środków finansowych z tego budżetu; 2) kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; 3) który, odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Wójta, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. 6. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych właściwi są do nawiązania stosunku pracy i ustalania wynagrodzeń pracownikom swoich jednostek. 7. Upoważnienie do nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w niniejszym rozdziale łączy się również z pozostałymi uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu przepisów min. kodeksu pracy.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe § 74. Zmian Statutu może dokonywać Rada po uprzednim wysłuchaniu uwag i opinii Wójta oraz Komisji Rady. § 75. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujących ustaw, w szczególności zaś: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Zbójno 1. Sołectwo Adamki 2. Sołectwo Ciepień 3. Sołectwo Działyń 4. Sołectwo Klonowo 5. Sołectwo Łukaszewo 6. Sołectwo Obory 7. Sołectwo Podolina 8. Sołectwo Rembiocha 9. Sołectwo Rudusk 10. Sołectwo Ruże 11. Sołectwo Sitno 12. Sołectwo Wielgie 13. Sołectwo Wojnowo 14. Sołectwo Zbójenko 15. Sołectwo Zbójno 16. Sołectwo Zosin Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie - Filia w Działyniu. 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 3. Przedszkole Publiczne w Zbójnie - Filia w Działyniu. 4. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zbójnie. 5. Szkoła Podstawowa w Działyniu. 6. Szkoła Podstawowa w Klonowie. 7. Szkoła Podstawowa w Rużu. 8. Szkoła Podstawowa w Zbójnie. 9. Gimnazjum Publiczne w Zbójnie.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-07 13:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 13:58

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Robert Witulski tel: (054) 280 19 21; e-mail: bip@zbojno.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-07 13:58

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 907387
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-11 11:49

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl